Om NMT

I samråd med de statliga aktörer som arbetat längst med människohandelsproblematiken i Sverige inrättades i januari 2009 ett Nationellt Metodstödsteam mot prostitution och människohandel (NMT) under ledning av Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen har ett uppdrag att till och med december 2016 utveckla och samordna arbetet inom NMT.

stängsel

NMT:s mål och syfte

Teamet ska fungera som en strategisk resurs för att utveckla och effektivisera samverkan mellan främst myndigheter. Samarbetet fokuserar särskilt på att stödja arbetet i de län och regioner som i dagsläget har begränsad erfarenhet av arbetet mot prostitution och människohandel. En viktig del av NMT:s arbete är att ta fram relevant utbildnings- och informationsmaterial och bedriva utbildningar på området. Målgrupperna för aktiviteterna varierar men utgörs av bland annat enskilda handläggare, myndigheter, samverkansgrupper, kommuner och län.

Bakgrund

Det är nu allmänt accepterat att samverkan krävs för att uppnå framgång i kampen mot människohandel och prostitution. Samverkan är dock inte något som uppstår per automatik, utan måste byggas upp, utvecklas och förvaltas. Det finns många faktorer som påverkar och som kan försvåra samverkan, exempelvis myndigheters olika roller och mandat, lagstiftning, brist på kunskap och resurser. Under åren 2005 till 2007 arbetade partnerskapet Samverkan Mot Trafficking (SmT) fram den första nationella samverkansplanen mot människohandel. SmT var ett unikt samverkansprojekt som samlade myndigheter, frivilligorganisationer, kulturinstitutioner och kyrkliga samfund. Länsstyrelsen i Stockholms län har genom regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål ett uppdrag att utveckla och effektivisera samordningen mellan främst myndigheter, men också mellan myndigheter och frivilligorganisationer där civila samhället kan komplettera myndigheternas arbete. Samordningen sker främst inom ramen för Nationellt Metodstödsteam mot Prostitution och Människohandel (NMT) som leds av Länsstyrelsen i Stockholms län.