Olyckor och utsläpp

Projektet genomfördes 2012 och fokuserade på hur miljökontoren kan och bör agera vid utsläpp till följd av olyckor och var ansvaret övergår från räddning till miljö. Projektets huvudsakliga insats var att uppdatera den vägledning som tidigare tagits fram, samt att anordna en seminariedag.

Projektet riktade sig till både miljökontor och räddningstjänst, med målet ökad kunskap och bra rutiner för att kunna minimera miljöskador vid utsläpp i samband med bränder och andra olyckor.

Projektet tillhör miljömål: Frisk luft, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Giftfri miljö.

Inom ramen för projektet uppdateras den i det tidigare projektet Bränder och utsläppsberedskap framtagna vägledningen, som också handlar om hur man kan arbeta förebyggande i tillsyn och prövning.

En seminariedag hölls 14 november 2012. På den, liksom i arbetet med att uppdatera vägledningen, fick vi god hjälp från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB).

Ta kontakt med projektledarna om du vill ta del av vägledningsmaterialet.  

Projektet är avslutat.