Spårbarhet av livsmedel i flera led

I projektet ska livsmedel spåras både bakåt och framåt i kedjan. För att lyckas med detta krävs samarbete över geografiska gränser och mellan myndigheter samt gemensam arbetsmetod som omfattar inhämtande av information och överlämning till annan myndighet för vidare spårning.

Spårbarhet är en grundbult i lagstiftningen och omfattar hela livsmedelskedjan, från jord till bord. Att verifiera att information och dokumentation i hela kedjan är korrekt bidrar till säkra livsmedel och minskar risken för fusk. Men det möjliggör också för de alltmer medvetna konsumenterna att göra ett val som kan bidra till en hållbar utveckling. För att nå full spårbarhet, för att informationen ska bli rätt och ingen bli lurad behöver vi utveckla vårt samarbete och våra metoder och underlätta för företagen att göra rätt men också samarbeta med branscherna för att upptäcka fusk.

Syftet med projektet är att förbättra kontrollen av spårbarhet av livsmedel i flera led genom att myndigheterna gemensamt tar fram metodstöd och samverkar med varandra i kontrollarbetet. Projektet ska öka samverkan mellan myndigheterna samt bidra till en effektivare och samsynad kontroll av spårbarhet av livsmedel i flera led. Projektet ska falla inom kontrollområden enlig de operativa målen.

Metodstödet som tas fram inom projektet är tänkt att kunna användas för spårbarhet i flera led av alla typer av livsmedel. Tanken är också att det ska vara ett metodstöd som ska vara användbart för olika kontrollmyndigheter. För att få med så många kontrollmyndigheter som möjligt och för att metodstödet som tas fram i projektet ska kunna användas även efter tillsynskampanjen, så väljer vi inte att fokusera på ett särskilt livsmedel i projektet. Istället väljer vi att i metodstödet lägga till möjligheten för kontrollmyndigheterna att inrikta sig på livsmedel med ekologiskt och/eller svenskt ursprung.

 

Tidsplan

  • Projektstart januari 2018
  • Kick-off inför start av tillsynskampanj 25 april 2018
  • Tillsynskampanjen startar 1 juni 2018
  • Tillsynskampanjen avslutas 31 december 2018
  • Projektet avslutas och rapport skrivs under hösten 2019

 

Aktuellt

2019

September
Tillsynskampanjen är avslutad och projektgruppen arbetar med rapporten.

 

2018

December
Tillsynskampanjen börjar lida mot sitt slut (31 dec 2018). Vi har nu fått in 47 stycken checklistor. Målet var 200 stycken. Ni har möjlighet att skicka in checklistor fram till sista januari 2019 för de kontroller som gjordes innan 31 december 2018.

1 juni
Nu startar tillsynskampanjen! Mer information och metodstöd finns i arbetsrummet ”MH och MVG Spårbarhet” på Livsteck.net och i boxen till höger på denna sida.

25 april
Kick-offen är genomförd! Cirka 80 deltagare deltog. De fick information från bland annat Livsmedelsverket om spårbarhet.

23 april
Den 25 april är det kick-off! Ni som berörs av projektet får gärna ansluta sig till arbetsrummet på Livsteck.net som heter "MH och MVG – Spårbarhet". Där finns projektplan och arbetsdokument inklusive material till kick-offen.

19 april
Projektplanen för projektet är godkänd! Du hittar den i högerspalten på denna sida.

16 mars
Välkomna till länsmöte och kick-off för livsmedelsprojektet "Spårbarhet av livsmedel i flera led" i Borås den 25 april 2018!

I denna länk finns inbjudan med mer detaljer om upplägg och program för dagen och möjlighet att anmäla er. Observera att sista dag för anmälan är den 11 april 2018. Det finns möjlighet att delta endast för- eller eftermiddag för de som önskar.

21 februari
Första utkast till projektplan klar.

23 januari
Första mötet i projektet med projektgruppen. Mötet var ett fysiskt möte i Länsstyrelsens lokaler i Göteborg. På mötet diskuterade vi omfattning och inriktning, våra farhågor och förväntningar.