Verksamhetsavfall

De ändringar som införts i regelsystemet på senare år ställer nya krav på såväl avfallsproducenter som tillsynsmyndigheter. Avfallsproducenter behöver behandla avfallet på ett bra sätt samt minska mängderna avfall som uppkommer, källsortera och återvinna så mycket som möjligt av återstoden.
Omslag handledning

Under 2004 togs det fram en handledning för tillsyn av verksamhetsavfall, det vill säga hur avfall som uppkommer på industrier, verkstäder, butiker, byggföretag och annan verksamhet hanteras.

Handledningen ger vägledning för tillsynsmyndigheternas tillsyn av avfallshanteringen på olika verksamheter. Den innehåller också information till verksamhetsutövarna om avfallsfrågor.

Verksamheternas avfall - tillsynshandledning

Under hösten 2004 genomfördes en tillsynskampanj om verksamhetsavfall. Syftet med kampanjen var att genom tillsyn få olika verksamheter att bli bättre på att hantera sitt avfall. Handledningen användes som ett redskap under kampanjen men har även gått att använda som stöd för tillsynen efter kampanjperioden. I början av 2005 gjordes en utvärdering av kampanjen. Utvärderingen finns till höger på sidan under "Relaterat".

I anslutning till projektet uppdaterades en "Regelsammanställning på avfallsområdet" från 2002. Den är nu inte uppdaterad sedan 2004 och därför helt inaktuell. För närvarande finns inga planer på ny utgåva.

 

Projektet är avslutat.