Återanvändning av avfall för anläggningsändamål

Under de närmsta åren genomförs stora projekt i Göteborgsregionen. Dessa projekt kommer skapa ett överskott av massor. Länsstyrelsen i Västra Götalands län bedömer att antalet anmälningsärenden för återanvändning av avfall kommer att öka i närliggande kommuner.

​Det är viktigt att försöka hitta en gemensam väg i arbetet med massorna samt att sprida kunskap som redan finns hos vissa kommuner men även hos länsstyrelserna. Frågan behöver inte enbart beröra miljökontor i Göteborgsområdet utan även på andra håll där större projekt pågår/väntas.

Utdrag från Miljösamverkan Västra Götalands verksamhetsplan 2016-2017:

Inriktningen på projektet bör mer kunna bli samverkan och nätverk mellan berörda kommuner för erfarenhetsutbyte och lära av varandra, än att ta fram nytt material och ordna utbildning. Inom ett sådant nätverk kan man naturligtvis även ordna seminarier/möten när be-hov uppstår. Miljösamverkans roll bör främst bli att stötta nätverket genom att hjälpa till med att starta en projektgrupp och förmedla kontakter samt vid behov hjälpa till med möten/distansmöten.

Projektets mål är att berörda kommuner ska ha bra kunskaper om hur ärendena handläggs korrekt, effektivt och så att risken för miljöpåverkan minimeras.

Miljömål: Giftfri miljö, God bebyggd miljö

Tidplan: Start våren 2016. Nätverk kan fortsätta efter 2016 utan särskilt stöd från miljösamverkan.

 

Projektet är avslutat.

 

Aktuellt 2017

9 mars

Slutrapporten är godkänd och publicerad i boxen till höger. Observera att bilaga 2 i rapporten, förslag på nätverksstruktur, är inaktuell.

 

Aktuellt 2016

9 november 

Nätverksträff och kick off för nätverket för användning av avfall för anläggningsändamål i Göteborg, Länsstyrelsen. För mer information, mötesanteckningar, material mm se högerboxen.

 

27 oktober

Sista anmälningsdagen för nätverksträffen har passerat och det blev en oväntat stor respons! Väldigt roligt tycker projektgruppen som träffades för ett planeringsmöte inför nätverksträffen.  


28 september

Nu ligger inbjudan till nätverksträffen för återanvändning av avfall för anläggningsändamål uppe! Se högerboxen! Anmälan görs via länken i dokumentet.

Välkomna att anmäla er hälsar projektgruppen!

23 september

Planeringsmötet med projektgruppen inför nätverksträffen. Vi håller tidsplanen för vad vi ska göra tills träffen.

1 och 9 september

Projektgruppsmöten med diskussioner om upplägg av nätverksträffen den 9 november. I slutet av september skickas inbjudan ut! Håll ögonen öppna!

29 juli

Projektplanen för återanvändning av avfall för anläggningsändamål är fastställd! Se boxen till höger.

21 juni

Projektgruppmöte med syfte att färdigställa projektplanen. Planen kommer att skickas till faddrarna för projektet för godkännande under juli.

30 maj

Nytt projektgruppsmötet. Syftet med mötet var att fortsätta med projektplanen och främst sätta målen för projektet.

22 april

Uppstartsmöte för projektet och projektgruppen. Se vilka som är med i projektgruppen i boxen till höger.