Om projektet Stärkt grön tillsyn

Länsstyrelserna har tillsynsansvar inom områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken. Det handlar om tillsyn över exempelvis Natura 2000,  biotopskydd, strandskydd och naturreservat. Projektet Stärkt grön tillsyn vill bidra till att länsstyrelserna blir mer aktiva och samspelta när det gäller grön tillsyn. En aktiv tillsyn ökar legitimiteten för områdesskydd.
Stärkt grön tillsyn

Projektets syfte är att bidra till ökad samsyn mellan länsstyrelserna och ett effektivare tillsynsarbete när det gäller tillsyn av områdesskydd. Vi ska även stärka länsstyrelsernas handläggare i arbetet att genomföra grön tillsyn, såväl egeninitierad som händelsestyrd.  

Projektet startade våren 2016 och avslutades i december 2017. Vi redovisar hela projektet i en avslutande rapport som finns här nedan. Under 2018 fortsätter vi med Stärkt grön tillsyn II, en ny nationell tillsynskampanj.

Rapport från Stärkt grön tillsyn

Projektplan Stärkt grön tillsyn 

Folder om projektet

 

Projektdeltagare

Karin Bovin                      Länsstyrelsen i Jönköpings län

Sara Byrsten                    Länsstyrelsen i Norrbottens län

MaryAnn Fargo                 Länsstyrelsen i Södermanlands län

                                      (t.o.m. augusti 2016)

Kristina Höök-Patriksson   Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Carina Nordlander            Länsstyrelsen i Dalarnas län

                                      (fr. o. m. oktober 2016)            

Ulrica Nymberg                Länsstyrelsen i Kronobergs län

Carina Lif                         Miljösamverkan Sverige

 

​Referensgrupp

Ett stort tack till vår referensgrupp som granskat materialet.

David Aronsson                    Länsstyrelsen i Södermanlands län

Johanna Engström                Skellefteå kommun

Thomas Forsberg                  Sveriges Kommuner och Landsting

Christer Forssman                Åklagarmyndigheten Malmö

Johan Larsson                      Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Martin Löfdal                        Jordbruksverket

Cecilia Persson                     Naturvårdsverket

Henrik Skanert                     Länsstyrelsen i Kronobergs län

Lena Strömvall                     Länsstyrelsen i Västmanlands län

Marianne Wetterin                Naturvårdsverket