Detta erbjuder Miljösamverkan Sverige med start 2021

Vi har beslutat att starta sex stycken nya projekt under 2021. Nu söker vi engagerade projektgruppsmedlemmar. Vill du vara med?

​Utifrån de projektförslag vi fick in från länsstyrelserna våren 2020 har vi beslutat att starta sex nya projekt under 2021. Vill du veta mera om respektive projekt se bifogat dokument med projektförslag. Det är samma ordning på projekten nedan som i det bifogade dokumentet.

Nu söker vi engagerade projektgruppsmedlemmar. Vill du vara med? Välkommen! Hör av dig så svarar vi gärna på frågor och funderingar.

Vi behöver ditt svar senast 1 dec 2020.  Skicka det till miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se

 

1.      Handläggarstöd för anmälningspliktiga vattenverksamheter inklusive Myllrande våtmarker

Anmälningsärenden om vattenverksamheter är en stor ärendegrupp inom länsstyrelserna. I projektet inkluderar vi även våtmarker. Många olika lagrum berörs. Med hjälp av ett handläggarstöd som innehåller information, mallar, checklistor och en uppdaterad e-tjänst underlättar vi för såväl handläggare som verksamhetsutövare.  Det bidrar till en ökad samsyn över landet och vi får effektivare arbetssätt.

Projektstart: januari 2021

Mats Rydgård, Länsstyrelsen Västra Götaland inleder arbetet redan i dec 2020.

Projektledare: Ingela Höök

 

2.      Förorenat dagvatten från miljöfarlig verksamhet

Dagvatten från ett verksamhetsområde är ofta förorenat och samtidigt svårt att kontrollera. Föroreningar följer med regnvattnet till recipient. Både halter och nederbörd varierar kraftigt. Det är svårt att få representativa mätvärden och att hitta rätt "nivå" på försiktighetsmått. Hur kan vi arbeta för att hålla nere föroreningsmängder och halter som släpps ut men samtidigt ge verksamhetsutövaren viss flexibilitet?

Projektstart: andra kvartalet 2021

Projektledare: Elin Einarson Lindvall

 

3.      Handlingsplaner som verktyg vid tillsyn av förorenade områden

Mer privatfinansierade åtgärder krävs inom förorenade områden för att få större miljönytta och uppfylla miljömålen. Pågående miljöfarliga verksamheter måste förbättra sin egenkontroll med avseende på förorenade områden. Ett sätt att komma framåt är att arbeta med handlingsplaner som verktyg i egenkontrollen. Flera länsstyrelser har praktiserat detta i olika former och det är angeläget att ta vara på de erfarenheter som finns för att ta fram ett handläggarstöd för hur metodiken kan användas.

Projektstart: tredje kvartalet 2021

Projektledare: Elin Einarson Lindvall

 

4.      Infrastruktur grundvatten

Det saknas handläggarstöd när det gäller grundvattenbortledning, både vad gäller ändamålsenliga villkor och prövningen i övrigt samt hur man bedriver effektiv tillsyn. Området är smalt men har stor påverkan på miljön och omgivningen. Infrastrukturprojekten är ofta geografiskt omfattande, bedrivs i tätbebyggd miljö samt är utsträckta i tid. Möjligheten till erfarenhetsuppbyggnad hos varje myndighet är relativt liten. Tillsynen kräver god dokumentation och tydliga rutiner. För att nå en effektiv tillsyn och aktiv roll från tillsynsmyndigheten under prövningen behöver vi ta vara på de erfarenheter som finns hos de län som är/har varit berörda av stora infrastrukturprojekt.

Projektstart: andra kvartalet 2021

Projektledare: Sara Wahrby

 

5.      Stöd för bedömning av betydande miljöpåverkan

Miljösamverkan Sverige har våren 2020 tagit fram en checklista till stöd för bedömning av betydande miljöpåverkan när det gäller samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Det finns stora möjligheter att utveckla checklistan dels när det gäller komplettering med olika konkreta exempel, dels när det gäller teknisk utformning. I samverkan med FO Miljöskydd och FO Vatten och miljömål siktar vi på att ta fram en ny form av "intern e-tjänst" som har stor potential att effektivisera arbetet för berörda handläggare.

Projektstart: tredje kvartalet 2021

Projektledare: Carina Lif

 

6.      Verktygslåda för tillsyn av egenkontroll hos vattenkraftverk

Egenkontrollen är generellt bristfällig vid landets vattenkraftverk. Samtidigt bedrivs det inte mycket tillsyn och den tillsyn som bedrivs är inte enhetlig. Under 2019-2020 har projektet "Rimlig egenkontroll för vattenkraftverk" genomförts där ett handläggarstöd och en broschyr för kraftverksägare tagits fram. En naturlig följd av detta projekt är att fortsätta med en länsstyrelsegemensam verktygslåda för egenkontrolltillsyn samt att alla länsstyrelser börjar bedriva en enhetlig och egeninitierad tillsyn. Det är något som även efterfrågas av branschen.

Projektstart: andra kvartalet 2021

Projektledare: Sara Wahrby

 

Vad innebär det att delta i ett projekt hos Miljösamverkan Sverige? 

  • Vi brukar säga att varje projektgruppsmedlem behöver bidra med ca tre-fyra veckors arbete under cirka en tolvmånadersperiod (oftast över två kalenderår). Det varierar mellan olika projekt och beror också på hur stor projektgruppen är. Deltar sju personer krävs mindre insats per person än om man är fyra. 
  • Respektive organisation står för arbetstiden. Miljösamverkan betalar eventuella resor och hotellkostnader. Vi använder oss flitigt av Skype. 
  • Det är projektgruppen som utifrån projektförslaget arbetar fram förslag till projektplan. Projektgruppsmedlemmarna har alltså ett stort inflytande på projektets utformning. Det är alltid Miljösamverkan Sveriges styrgrupp som godkänner projektplanen.

 

Vad får din länsstyrelse tillbaka för den satsade arbetstiden?

Några exempel på vad medverkan i en projektgrupp kan ge:

  • En utmanande och utvecklande arbetsuppgift för den engagerade handläggaren. 
  • Projektgruppsdeltagarna får en fördjupad kunskap, ökad förståelse för och ett brett nätverk inom sakområdet. 
  • Din länsstyrelse, genom projektgruppsdeltagaren, medverkar till att utveckla myndigheternas arbetssätt och kan göra skillnad.

 

Läs mera om vad medverkan innebär i "Bli en del av Miljösamverkan Sverige"