Så ska miljöfarliga verksamheter och åtgärder i förorenade områden anpassas efter förändrat klimat

Värmebölja, torka, skyfall och andra extrema väderhändelser kommer att ske oftare och mer intensivt i framtiden. Därför bör miljöfarliga verksamheter anpassa sina verksamheter redan nu och på så sätt skydda både sig själva och miljön.

- Gör vi inget idag kan det stå oss dyrt i framtiden, konstaterar Ingela Höök, projektledare på Miljösamverkan Sverige.

Miljösamverkan Sverige, som drivs i samverkan mellan länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten, vill nu placera frågan där den hör hemma – högt uppe på dagordningen. Genom ett nytt handläggarstöd som vänder sig till handläggare på länsstyrelser och kommuner som jobbar med prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter samt åtgärder i förorenade områden, har man nu tagit på sig ledartröjan när det gäller råd och stöd kring klimatanpassning:

- Erfarenhet och praxis inom klimatanpassningen saknas till stor del. Med detta handläggarstöd hoppas vi att handläggare ute i landet, som brottas med dessa frågor dagligen, kan hämta inspiration, råd och stöd, menar Ingela Höök.

Även i arbetet med förorenade områden måste klimatanpassning vara ett ledord. Ett förorenat område är ett mark- eller vattenområde, grundvatten, byggnad eller anläggning som är så förorenat att det kan medföra miljö- eller hälsoskada. Sårbarhet för naturolyckor, som till exempel översvämning och skred, kan påverka vilka förorenade områden som ska prioriteras för undersökningar och åtgärder.

- Vid riskbedömning och utformning av åtgärder i förorenade områden måste också hänsyn tas till ökade risker på grund av klimatförändringar. Finns det risk för att området till exempel översvämmas i framtiden? Hur blir åtgärden hållbar på lång sikt? Det är frågor som måste funderas kring, säger Ingela Höök.

Att frågan nu väckts till liv bottnar i ett nytt 6 kapitel i Miljöbalken som trädde i kraft vid årsskiftet. Förändringen gör att handläggare i kommuner och på länsstyrelserna nu kan ställa helt nya krav på miljöfarliga verksamheter. 

- Tillsynen av miljöfarliga verksamheter ska nu även omfatta klimatanpassningar, vilket innebär att miljöfarliga verksamheter både ska identifiera risker och prioritera åtgärder som kan skydda och anpassa verksamheten efter ett förändrat klimat. Med ett proaktivt arbete i dessa frågor skyddar vi också vår miljö, avslutar Ingela.

klimatanpassning-i-tillsyn.aspx


​Här hittar du handläggarstöd, informationsblad och underlag för presentation.