Detta erbjuder Miljösamverkan Sverige med start 2018

Vi har beslutat att starta fem nya projekt under 2018. Nu söker vi engagerade projektgruppsmedlemmar. Vill du vara med?

​Efter länsstyrelsernas prioritering har vi beslutat att starta fem nya projekt under 2018. Vill du veta mera om respektive projekt se bifogat dokument med grovplaner.

Nu söker vi engagerade projektgruppsmedlemmar från länsstyrelserna. Vill du vara med? Välkommen! Hör av dig till miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se så svarar vi gärna på frågor och funderingar.

 

1.      Utvecklad vägledning och branschbevakare i ny tappning

Kommunerna klagar på länsstyrelserna för bristande tillsynsvägledning. Länsstyrelserna knorrar i sin tur över otillräcklig vägledning från de centrala myndigheterna. Här finns möjlighet att vara med att utveckla vägledningssystemet. Förslaget kommer från Naturvårdsverket (Miljöbalksprojektet). Vi behöver en bred projektgrupp där även kommuner medverkar. Detta projekt ingår i VP 2017, men har fått vänta på start tills nu.

Projektstart: Första kvartalet 2018 

 

2.      Ekologisk kompensation

Det diskuteras mycket om ekologisk kompensation. Men hur gör vi i praktiken? Använder vi oss av ekologisk kompensation vid miljöbalksprövningar? Då menar vi hela miljöbalken, såväl vattenverksamheter, naturvård som miljöfarlig verksamhet. Kan vi arbeta mera och bättre med ekologisk kompensation? Detta projekt är initierat av Naturvårdsverket och förväntas bidra till att utveckla länsstyrelsens arbete med ekologisk kompensation.

Projektstart: Första kvartalet 2018 

 

3.      Enklare samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

Länsstyrelserna hanterar stora ärendemängder när det gäller 12:6-samråd.  Det är inte alltid som ärendena innebär skada/förändring av naturmiljön. Går det att med enkla medel effektivisera och "styra bort" sådana ärenden som ofta återkommer och som i praktiken inte behöver samrådas? Projektet kommer att samverka med FO Natur som just nu utvecklar en e-tjänst för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Projektstart: Andra kvartalet 2018 

 

4.      Tillsynsutbildning i ny tappning

Under fem år genomförde Miljösamverkan Sverige en uppskattad utbildning om tillsyn enligt miljöbalken. Nu vill vi utveckla den och göra den, i varje fall delvis, webbaserad. Hur gör vi det på bästa sätt? Vilka byggstenar ska med? Hur samverkar vi med de centrala myndigheterna? Detta är en flerstegsraket och vi behöver börja med en förstudie under 2018.

Projektstart: Andra kvartalet 2018 

 

5.       Checklistor till handläggarstödet MiljöAdm

Miljöskyddet kommer att få ett nytt handläggarstöd, det går under arbetsnamnet MiljöAdm. För att få en mera enhetlig och effektiv tillsyn över landet behöver vi ta fram branschspecifika checklistor av olika slag. Miljösamverkan Sverige har fått i uppdrag att samordna arbetet. Här kommer att behövas bred samverkan med de olika handläggarnätverken.

Projektstart: Andra kvartalet 2018

 

Vad innebär det att delta i ett projekt hos Miljösamverkan Sverige?

  • Vi brukar säga att varje projektgruppsmedlem behöver bidra med ca tre-fyra veckors arbete under cirka en tolvmånadersperiod (oftast över två kalenderår). Det varierar mellan olika projekt och beror också på hur stor projektgruppen är. Deltar sju personer krävs mindre insats per person än om man är fyra. 
  • Respektive organisation står för arbetstiden. Miljösamverkan betalar eventuella resor och hotellkostnader. Vi använder oss flitigt av Skype. 
  • Det är projektgruppen som utifrån grovplanen arbetar fram förslag till projektplan. Projektgruppsmedlemmarna har alltså ett stort inflytande på projektets utformning. Det är alltid Miljösamverkan Sveriges styrgrupp som godkänner projektplanen.

 

Vad får din länsstyrelse tillbaka för den satsade arbetstiden?

Några exempel på vad medverkan i en projektgrupp kan ge:

  • En utmanande och utvecklande arbetsuppgift för den engagerade handläggaren. 
  • Projektgruppsdeltagarna får en fördjupad kunskap, ökad förståelse för och ett brett nätverk inom sakområdet. 
  • Din länsstyrelse, genom projektgruppsdeltagaren, medverkar till att utveckla myndigheternas arbetssätt och kan göra skillnad.