300 gemensamma stöd för tillsynen

Att ta fram underlag för att ge bra stöd till verksamhetsutövarna och nå samsyn i tillsynen är målet för landets samtliga miljösamverkansorganisationer. I oktober 2017 firar vi 300 st gemensamma stöd för tillsynen.

Tillsammans har Sveriges miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsinspektörer tagit fram över 300 rapporter, broschyrer, handläggarstöd och checklistor. Det ger bra stöd den miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll som kommuner och länsstyrelser ansvarar för .

Fler är under framtagning, inom en mångfald av områden, och det ger bra resursutnyttjande och möjlighet att gå på djupet inom olika tillsynsområden.

Söker du inspiration och erfarenheter från andra i landet är allt samlat på miljosamverkan.se. 

Alla 300 publikationer finns  här!