Rimlig egenkontroll vattenkraft

En del i tillsynen av dammar och vattenkraftverk är att granska verksamhetsutövarens egenkontroll och miljöundersökningar. Det är svårt att fastställa vad som är en rimlig nivå på egenkontrollen, både för handläggaren och för verksamhetsutövaren. Vägledning om minimikrav på egenkontroll, vilka miljöundersökningar som är rimliga att kräva och information om olika typer av kontrollsystem efterfrågas av handläggare.

​Ny lagstiftning från 2019 innebär att vattenkraftverksamheter ska omprövas för att få moderna miljövillkor. En bra egenkontroll är en förutsättning för att veta vilken miljöpåverkan anläggningen har och därmed vilka villkor som behöver fastställas.

Detta projekt är en konkretisering av rapporten "Tillsyn av vattenkraftens egenkontroll, ett handläggarstöd" som togs fram inom det tidigare Miljösamverkanprojektet "Vattenkraft egenkontroll recipientkontroll".

Projektet syftar till:

  • Att identifiera och vägleda vad som är en rimlig nivå på egenkontrollen vid vattenkraftverk och regleringsdammar. Genom detta skapas en tydlighet och samstämmighet i länsstyrelsernas tillsyn, rådgivning och information till verksamhetsutövarna. Detta främjar i sin tur likabehandling och rättssäkerhet.
  • Att stärka och effektivisera tillsynen av egenkontrollen så att verksamhetsutövarna gör de undersökningar som behövs för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön. Resultatet av dessa miljöundersökningar kommer att utgöra ett viktigt underlag vid kommande prövningar för att få till stånd moderna miljövillkor. Ett bra underlag till prövningarna kommer också att effektivisera prövningsprocessen.

Projektplan-Rimlig-egenkontroll-vattenkraft.pdf 

​Projektdeltagare

Anders Berglund​Länsstyrelsen Västernorrland
Tina BucklandLänsstyrelsen Västerbotten
​Olof Enghag​Länsstyrelsen Jönköping
​Jenny Freitt​Länsstyrelsen Värmland
​Maria Hellström​Länsstyrelsen Örebro
​Anna-Lena Larsson​Länsstyrelsen Värmland
​Patrik Stenroth​Länsstyrelsen Gävleborg
​Sara Wahrby​Miljösamverkan Sverige