Grön utveckling

Miljösamverkan Sverige driver flera utvecklingsprojekt inom naturvårdsområdet med samlingsnamnet Grön utveckling. Under 2017-2018 har vi förstärkta resurser från Naturvårdsverket och kan satsa på de gröna frågorna.
Grön utveckling

Gröna möjligheter 

Det finns stora utvecklingsmöjligheter inom naturvården, såväl av tillsyn som prövning. Generellt behöver vi en bättre samsyn mellan länsstyrelserna. Det finns även goda möjligheter att hitta mer effektiva arbetssätt och på så sätt skapa ett ökat utrymme för tillsyn. Den kontrollerande tillsynen behöver lyftas. Det finns behov av riktade utbildningsaktiviteter. Vi kan utveckla samsyn till exempel genom att arbeta mera aktivt i de olika handläggarnätverken, genomföra nationella tillsynskampanjer, ta fram handläggarstöd av olika slag, använda sociala medier, utveckla platina med gemensamma mallar. Även uppföljning och utvärdering inom området behöver utvecklas.

 

Förstärkta resurser

Under 2017 fick Miljösamverkan Sverige förstärkta resurser från Naturvårdsverket för att arbeta med det naturvårdspaket som vi kallar Grön utveckling. Uppgiften var att realisera delar av de utvecklingsmöjligheter vi identifierat. Grön utveckling består av flera olika projekt.

 

Rapport Grön utveckling 2017

Vi har redovisat vårt arbete under 2017 i en rapport till Naturvårdsverket. I rapporten konstaterar vi  bland annat att:

 • Nationell tillsynskampanj är ett bra verktyg för att lyfta grön tillsyn.
 • Länsstyrelserna behöver arbeta mer med tillsynsvägledning gentemot kommunerna inom naturvård.
 • Det finns behov av samverkan mellan myndigheterna, ett effektivt verktyg är de samarbetsytor vi just nu bygger på länsstyrelsernas gemensamma intranät.
 • Handläggarträffar behövs.

Rapport Grön utveckling 2017

Grön utveckling 2018

För 2018 har vi sökt och beviljats ytterligare medel av Naturvårdsverket. Det innebär att vi fortsätter vårt arbete med en rad delprojekt under året. Ansvariga projektledare är:

 • Kristina Höök Patriksson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • Lena Strömvall, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Vissa gröna projekt ingår i Miljösamverkan Sveriges basverksamhet och startar under våren.

 

 

 Content Editor ‭[1]‬

​Inom ramen för Grön utveckling 2018 arbetar vi med följande delprojekt:

 • Biotopskydd -var går gränsen för skada
 • Ekologisk kompensation
 • Enklare samråd enligt 12 kap. 6 § mb
 • Samarbetsytor för naturvården
 • Strandskyddswebbar
 • Strategisk naturvårdstillsyn
 • Stärkt grön tillsyn II
 • Terrängkörning barmark
 • Tillsynsvägledning inom naturvård

 

 Content Editor ‭[3]‬

Det bedrivs för lite grön tillsyn i Sverige och det är för stor variation i hur olika länsstyrelser jobbar med frågan. Den slutsatsen dras i Miljösamverkan Sveriges projekt "Stärkt grön tillsyn". I den avslutande projektrapporten beskrivs att situationen är dålig för naturvården och legitimiteten för lagstiftningen, samtidigt lyfts ett antal faktorer fram för att nå framgång i den gröna tillsynen.

Med grön tillsyn avses den tillsyn som länsstyrelserna bedriver över naturskyddade områden, fridlysta arter och människors friluftsliv. Bland de faktorer som förs fram för en lyckad tillsyn betonas vikten av fokus på rättelse i naturen.

"Att få fast miljöbrottslingar är i första hand polisen och åklagarens jobb. Där kan tillsynsmyndigheten bidra, men vi får inte nöja oss med det. Rättelse i naturen är fokus", skriver projektgruppen.

Dessutom understryks att den gröna tillsynen endast avser allmänna intressen, inte enskilda intressen. Detta är viktigt att ha i åtanke, då risken annars är att fokus hamnar för mycket på enskildas uppgifter istället för på den planerade tillsynen.