Handläggningsrutiner

Alla industriutsläppsverksamheter har ännu inte offentliggjorda BAT-slutsatser. Kraven på tillsynsbesök enligt  miljötillsynsförordningen 1 kap. 11 § gäller dock redan.

Viktigt med rutiner

Under en lång inkörningsperiod kommer vi att ha två olika kategorier av industriutsläppsverksamheter. 

  • Industriutsläppsverksamheter för vilka BAT-slutsatser för den huvudsakliga IED-verksamheten offentliggjorts och som har rapporterat efterlevnad av BAT-slutsatser.
  • Industriutsläppsverksamheter som inte fått BAT-slutsatser för den huvudsakliga IED-verksamheten.

Återrapportering

Naturvårdsverket ansvarar för att rapportera till EU hur Sverige uppfyller kraven enligt IED-direktivet. När det gäller tillsynsbesök ska antal besök per år och respektive industriutsläppsverksamhet (från och med 2013) rapporteras. Därför är det viktigt att vara tydlig vid diarieföring och tidsredovisning för att uppgifter som ska rapporteras också ska vara enkla att söka fram.

Läs mer om handläggningsrutiner här.

Märkning av ärenden - tillfällig lösning

För att underlätta sökningen av uppgifter som ska rapporteras till Naturvårdsverket/EU och finnas tillgängliga för allmänheten rekommenderar vi att tills vidare ange IED i ärendemeningen i aktuellt ärendehanteringssystem (exempelvis Platina för länsstyrelserna) för sådana ärenden.

Detta föreslår vi som en temporär lösning tills det finns tydligare krav eller lösningar på hur sådan data och information kopplad till IED ska hanteras.  

Läs mera om märkning av ärenden här.

 

 

 Content Editor

​Kraven på tillsynsbesök för industriutsläppsverksamheter har införts i 1 kap 11 § Miljötillsynsförordningen (2011:13):

11 § För de verksamheter som omfattas av 10 a § ska den operativa tillsynsmyndigheten

1. genomföra tillsynsbesök i enlighet med tillsynsprogrammet

2. efter ett tillsynsbesök genomföra ett nytt besök inom sex månader, om myndigheten vid det förstnämnda besöket fann någon allvarlig brist i uppfyllandet av de villkor som gäller för verksamheten enligt en dom eller ett beslut eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 9 kap. 5 § miljöbalken, och

3. skriftligen redovisa varje tillsynsbesök och lämna redovisningen till verksamhetsutövaren senast två månader efter besöket. Förordning (2013:268).