Allvarlig brist

Tillsynsmyndigheten bedömer vad som är en allvarlig brist enligt industriutsläppsbestämmelserna. Bedömningen görs utifrån hur verksamhetsutövaren uppfyller BAT-slutsatser och villkor.

Ett sätt att definiera allvarlig brist kan vara sådana brister som den operativa tillsynsmyndigheten bedömer kräver åtalsanmälan och/eller föreläggande. 

Vad händer vid en allvarlig brist?

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13), 1:10 a § andra punkten ska tillsynsmyndigheten om den upptäcker en allvarlig brist vid ett tillsynsbesök genomföra ett nytt besök inom sex månader.

 

Läs mera om allvarlig brist enligt industriutsläppsbestämmelserna här.

 

ill. M Hernebring

Projektets kommentarer kring allvarlig brist

Glöm inte att vi har två parallella system för tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Undvik att göra tillsynen av BAT-slutsatser mer komplicerad än vad det behöver vara.

Projektgruppen anser att det finns allvarliga brister som inte innebär villkorsbrott och vice versa. Här kommer att finnas ett stort behov av tillsynsvägledning och erfarenhetsutbyte.

Här finns projektets kommentarer kring allvarlig brist.

 Content Editor

​Kraven på tillsynsbesök för industriutsläppsverksamheter har införts i 1 kap 11 § Miljötillsynsförordningen (2011:13):

11 § För de verksamheter som omfattas av 10 a § ska den operativa tillsynsmyndigheten

1. genomföra tillsynsbesök i enlighet med tillsynsprogrammet

2. efter ett tillsynsbesök genomföra ett nytt besök inom sex månader, om myndigheten vid det förstnämnda besöket fann någon allvarlig brist i uppfyllandet av de villkor som gäller för verksamheten enligt en dom eller ett beslut eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 9 kap. 5 § miljöbalken, och

3. skriftligen redovisa varje tillsynsbesök och lämna redovisningen till verksamhetsutövaren senast två månader efter besöket. Förordning (2013:268).