2018-2019

Styrgruppen för Miljösamverkan Skåne har mot bakgrund av webbenkätsvaren från kommunerna, Länsstyrelsen och Arbets- och Miljömedicin fastställt vilka projekt som ska ingå i nästa verksamhetsplan 2018- 2019.

​Förhoppningsvis är det en stimulerande uppgift att dela med sig av sin egen kompetens inom något av projekten till ett resultat som kan kmma såväl den egna förvaltningen som andra till nytta.

Det är lärorikt och utvecklande att medverka i en arbetsgrupp och kan ses som ett led i den egna kompetensutvecklingen!

Arbetsgrupperna bör varken vara för små eller för stora, en lämplig grupp består av sex till åtta personer. Vi eftersträvar en sammansättning av gruppen med hänsyn till kompetens, år i yrket, kommunstorlek, könsfördelning m.m. Tidsåtgången för att medverka i projekten bedöms innebära en till fyra veckors arbetsinsats beroende på projektets längd och karaktär.

Under projektets gång har vi projektarbetsmöten, Skype-möten och eventuellt ett studiebesök någonstans om det passar. Mellan projektarbetsmötena kan det förekomma eget arbete. Vid mötena deltar projektledarna, vilka också ansvarar för de administrativa uppgifterna till exempel minnesanteckningar. En del skrivarbete kan förekomma även för projektdeltagarna till exempel sammanställning vid tillsyns- och kontrollobjekt samt arbete med projektrapporten.

Är du anmäld till en projektarbetsgrupp, kommer Miljösamverkans projektledare att kontakta dig för gruppens första möte.

Vill du vara med i en projektarbetsgrupp och inte är anmäld, kontakta:
goran.n.jansson@lansstyrelsen.se och elin.ulander@kfsk.se

När du deltar i ett projekt är du med i projektets alla faser: