Idrottsanläggningar

Miljösamverkan Skåne har under 2014-2015 genomfört ett projekt om tillsyn av idrottsanläggningar. Projektet har genomförts med syfte att ge barn och ungdomar som besöker idrottsanläggningar en hälsosam miljö att vistas i.

Målet har även varit att underlätta en effektiv tillsyn samt att genom information riktad till aktuella verksamheter höja verksamhetsutövarnas kompetens.

Rapporten i sin helhet och ett framtaget handläggarstöd vid tillsyn av idrottsanläggningar hittar du på länkarna nedan.

Rapporter och annat material 

Projektrapporten

Handläggarstöd

Information till verksamhetsutövare

Checklista idrottsanläggningar

Kommunvis sammanställning