Livsmedel

Livsmedel - mobila verksamheter (långt projekt)
marknadsstånd

Projektet syftar till att ta fram underlag och handledning för kontroll av mobila livsmedelsverksamheter.
Frågeställningar som bör belysas är bl.a. vilken standard ska gälla för att uppnå en säker livsmedelshantering för olika sortiment beträffande t.ex. vatten och avloppslösning. Målsättningen är att ta fram underlag för att uppnå gemensam ambitionsnivå för livsmedelskontroll av mobila livsmedelsverksamheter.
Projektet ligger i linje med den satsning Livsmedelsverket planerar göra på nationell nivå angående handböcker i offentlig kontroll. Tidsplanen är dock oklar om och när handbok för kontroll av mobila anläggningar upprättas.
Detta projekt har möjligheten att utgöra underlag till framtida satsningar från Livsmedelsverket.

 

Deltagare i arbetsgruppen:
Kristoffer Banasiak, Hässleholm
Caroline Elmstedt, Malmö stad
Christoffer Höstgren, Kristianstad
Annika Jeppsson, Sjöbo kommun, ordförande i arbetsgruppen
Charlotta Kamaterou, Länsstyrelsen i Skåne
Kjell-Arne Nilsson, Eslöv
Lennart Nilsson, Helsingborg
Ingela Engblom, Skurups kommun
Göran Jansson, Länsstyrelseni Skåne/Miljösamverkan Skåne
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne/Miljösamverkan Skåne

Projektbeställning
Projektbeställning Livsmedel mobila verksamheter

Projektbeskrivning

Projektbeskrivning mobila livsmedelsförsäljare

 Projektmaterial
Nedanstående material är framtaget av projektgruppen och är fritt att använda.
Livsmedelshantering vid mässor etc_endast_rutinblad

Checklista/Kontrollrapport mobila livsmedelsanläggningar

Förslag på egenkontrollprogram

Informationsblad mobil livsmedelshantering
    - Beskrivning för att lägga in sin egen logga och kontaktuppgifter i "Informationsblad för livsmedelshantering"

Checklista engelsk version selfcontrol mobil

Länk till förteckning beträffande marknader och andra evennemang

Skånska marknader http://skanskamarknader.com/

 Dokument