Förorenade schaktmassor

Miljösamverkan Skåne inleder sitt projekt om tillsyn över schaktmasshantering den 17 januari 2013. Under hösten 2012 har en mindre grupp arbetat fram föreliggande material, som är tänkt att användas av de kommuner/inspektörer, som har för avsikt att delta i projektet, samt som information till andra intresserade. Materialet utgår från att schaktmassor utgör avfall och som sådant, vid rätt förutsättningar, kan återanvändas för diverse anläggningsändamål. Rätt förutsättningar innebär att föroreningar inte i onödan transporteras från en plats till en annan, späds ut eller i övrigt hanteras så att kunskapen om schaktmassornas ursprung och beskaffenhet går förlorad. Platsen för anläggningen ska vara lämplig med tanke på avfallets beskaffenhet.

Startmöte

Projektet inleds med ett startmöte i Kristianstad 17 januari 2013.

Program

Program

Presentationer

- Inledning.pps; Margareta Svenning, Länsstyrelsen Skåne

- Kommunala erfarenheter från pilotprojektet.pdf; Patrik Karlsson, Landskrona stad
- Vad ska man tillsyna?pdf; Högni Hansson, Landskrona stad
- Avfallsinnehavarens skyldigheter.pdf; David Lalloo, Länsstyrelsen Skåne
- Planering tillsynskampanj 2013.pdf; Göran Jansson, Länsstyrelsen Skåne

Handledningsmaterial 

Materialet består av allmän handledning, checklista att användas vid inspektion, en broschyr till bland annat verksamhetsutövare, vägledning för provtagning samt ett antal exempelbeslut med förslag till försiktighetsmått.

 Samlat material

Arbetsgrupp för 2013 års tillsynskampanj

En arbetsgrupp för genomförandet av tillsynskampanjen 2013 inom Skåne och Blekinge har tillsats och består av följande medlemmar:

Martin Stockfors, Söderåsens miljöförbund, ordförande i arbetsgruppen
Jenny Olsson, Hässleholms miljökontor
Patrik Karlsson, Landskrona miljöförvaltning
Angelica Persson, Eslövs miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning
Margaretha Svenning, Länsstyrelsen i Skåne
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne/Miljösamverkan Skåne
Göran Jansson, Länsstyrelsen Skåne/Miljösamverkan Skåne

Arbetsgruppens uppgift är:

 -  Bestämma vilken tillsyn ska genomföras under kampanjen
 -  Informera branschen och övriga intressenter (t.ex. inom
    kommun) om projektet    
-   Bestämma under vilken period tillsynskampanjen ska 
    genomföras
-   Ta fram dokument för rapportering av den tillsyn som
     genomförs
-   Samla in och analysera resultat från tillsynskampanjen
-   Skriva rapport om kampanjen

Arbetsgruppens minnesanteckningar

Minnesanteckningar 25 mars 2013

Tillsynskampanj augusti - oktober 2013

Under perioden 1 augusti - 31 oktober ska deltangande kommuner bedriva en tillsynskampanj. Tillsynen ska inrikta sig på följande situationer.

1. Där avfallsmassor uppstår

2. Där avfallsmassorna hamnar

För genomförande av tillsynen har projektarbetsgruppen tagit fram följande dokument:

1.Introduktion till tillsynsprojektet
2. Rapporteringsunderlag
3.Frågor och svar
4. Vägledningsmaterial
5. Exempel på gemensam rutin för handläggning masshantering enligt PBL (Landskrona)
Bilaga till rutin (Landskrona)