Uppdatering av PCB handläggarstöd 

Ett nytt handläggarstöd har arbetats fram och befintligt material (beslutsmallar och blanketter) som togs fram av Miljösamverkan Skåne 2007 har uppdaterats.

Den 16 augusti 2010 trädde ändring till förordning (2007:19) om PCB i kraft. Ändringarna innebär bland annat att kommunen får möjlighet att ge dispens för sanering av fogmassa eller halkskyddad golvmassa om det finns särskilda skäl samt att fogmassa eller halkskyddad golvmassa med lägre halt PCB (50–500 vikt-ppm) ska avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.  

Ett nytt handläggarstöd har arbetats fram och befintligt material (beslutsmallar och blanketter) som togs fram av Miljösamverkan Skåne 2007 har uppdaterats. Syftet med handläggarstödet med tillhörande dokument är att få en mer effektiv och enhetlig tillsyn genom att skapa ett gemensamt arbetssätt som kan tillämpas av alla kommuner.

I handläggarstödet finns bland annat svar på frågeställningar om dispensmöjligheten, saneringar 50-500 mg/kg och markprovtagning/sanering.  

Miljösamverkan Skånes Projektgrupp PCB
Emelie Nyberin, Malmö, ordförande i projektgruppen
Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län, projektledare Miljösamverkan Skåne 
Kalle Andersson, Eslöv
Christine Boman, Lund Agnieszka Fedorowska, Lund
Johan Blom, Hässleholm
Terese Andersson, Söderåsens miljöförbund
Anna Karlsson, Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Lilian Flygare-Ivarsson, Trelleborg

Projektmaterial januari 2012

Nedan finns det projektmaterial som tagits fram för att vara ett stöd i handläggningen av inventerings- och saneringsärenden. Dokumenten är grupperade i en kronologisk arbetsgång för PCB-arbetet.

1. Avgränsning   
Ta reda på vilka fastigheter som omfattas av inventerings-kravet.
Handläggarstöd PCB 1a reviderad februari 2012.doc

2. Föreläggande om inventering   
Förelägg om inventering samt skicka med informationsbroschyr 
Informationsbroschyr 2a 
2b Förelaggande vid vite att inkomma med PCB-inventering
Sammanstallningsblankett B - inventerad PCB reviderad februari 2012.doc
Inventeringsprotokoll A1 fogmassor reviderad februari 2012.doc
Inventeringsprotokoll A2 isolerrutor
Inventeringsprotokoll A3 kondensatorer
Inventeringsprotokoll A4 golvmassor

3. Svar på inventering
3a Begäran om komplettering 
3b Information om krav på anmälan om sanering  reviderad februari 2012.doc
3c Information till fastighetsägare 50-500
3d Angående utförd PCB-inventering

4. Dispensansökan inkommer
4a Schematisk arbetsgång - dispens
4b Beslut om dispens från saneringskrav

5. Anmälan om PCB sanering inkommer
5a Föreläggande om försiktighetsmatt vid PCB-sanering över 500
5b Föreläggande om försiktighetsmått vid PCB-sanering 50-500
Anmälan om PCB sanering

6. Tillsyn sanering
6a Inspektionsprotokoll over 500 reviderad februari 2012.doc
6b_Inspektionsprotokoll_50-500

7. Slutrapport för sanering av byggnade inkommer
7a Slutförd PCB-sanering, all PCB borttagen
7b Slutförd PCB-sanering, PCB kvarlämnad
Sammanställningsblankett D - sanerad PCB
Saneringsprotokoll C1 fogmassor
Saneringsprotokoll C2 isolerrutor
Saneringsprotokoll C3 kondensatorer
Saneringsprotokoll C4 golvmassor

8. PCB i mark (gäller främst bostäder, skola och förskola)
8a Schematisk arbetsgång - PCB i mark 2011-05-10
8b Beslut markprovtagning med vite