Utfasning av farliga ämnen

Projekt under verksamhetsperioden 2005-2007

Medlemmar i arbetsgruppen
Fredrik Andreasson, Länsstyrelsen
Charlotte Barthelson, Landskrona
Marie Brandt, Eslöv
Sara Edlund-Fredholm, Lund
Lilian Flygare-Ivarsson, Trelleborg
Göran Jansson, Länsstyrelsen
Marianne Nordenadler, Helsingborg
Jan Rannek, Hässleholm
Åsa Rasmusson, Ängelholm

Ordförande Fredrik Andreasson

 

Vägledning för kommunerna avseende Utfasningsprojektet
Vid redovisningen av Utfasningsrapporten den 1 februari 2007 framkom önskemål om en vägledning för hur de uppgifter som kommit in från företagen ska kunna användas.
Arbetsgruppen har nu tagit fram en vägledning/lathund för detta. Som bilaga till till vägledningen bifogas dokumentet "Metodbeskrivning för översiktstabell". Denna har tagits fram av miljökontoret i Helsingborg och ger exempel på hur inkomna uppgifter kan bearbetas. Metoden bygger på Kemikalieinspektionens sk exponeringsindex.

Vägledning utfasning
Metodbeskrivning för översiktstabell
Bilaga1 Utfasningsämnenöversiktstabell
Bilaga2 Alkylfenoler översiktstabell

 

Rapporten inom projektet Utfasning av farliga ämnen nu klar
Under hösten 2006 har ett stort antal kommuner samlat in uppgifter om användning av farliga ämnen hos skånska företag. Syftet har varit att få en bättre bild av hanteringen av utfasningsämnen och riskminskningsämnen, enligt miljömålet en Giftfri miljö, hos kommunernas tillsynsobjekt.
Allt material har nu sammanställts i rapporten Användning av särskilt farliga ämnen hos kommunala tillsynsobjekt i Skåne. Under Läs mer nedan hittar du rapporten.
Rapporten Särskilt farliga ämnen, del 1
Rapporten Särskilt farliga ämnen, del 2
Rapporten Särskilt farliga ämnen, del 3

Materialet för kartläggning klart
Arbetsgruppen för projektet har nu tagit fram ett material som kan användas av kommunerna för kartläggningen av farliga ämnen vid de verksamheter som kommunerna har tillsyn över. Materialet består av informationsmaterial och dokument/blanketter som kommunen kan använda i sin kartläggning. Projektet genomförs för kommunernas del maj-oktober 2006. Länsstyrelsen kommer att sammanställa resultatet i en rapport januari 2007. Under läs mer till höger hittar du det material som tagits fram i projektet.