Material från utbildningar

Här hittar du presentationer, program och övrigt material från tidigare utbildningar och seminarier.


Hälsoskyddsinternat den 8 -9 oktober 2019 i Ystad
Carl-Magnus Capener RISE.pdf
Erik Molander, Elna Ahlner, Caroline Tandefelt Malmö Stad.pdf
Lars G Larsson Socialförvaltningen Malmö Stad.pdf
Emelie Eklöf, Lisa Fornman Räddningstjänsten Syd.pdf
Peter Brander Boverket.pdf
litteraturförteckning_storBoverket.xls
Maja Högvik SKL på gång inom EU.pdf
Frågor diskussionpass.docx


Dag om buller den 7 maj 2019 i Hässleholm

Anna och Mats_Växjö bullerdag 7 maj 2019.pdf

Folkhälsomyndigheten TVL Hässleholm 7 maj.pdf

Hantera buller i fysiska planer 7 maj.pdf

Hälsopåverkan från buller och vägtrafikbuller 7 maj.pdf

Ljudmiljöstudie Helsingborg 7 maj.pdf

Naturvårdsverket TVL Hässleholm 7 maj 2019.pdf

Strategiska åtgärder för vägtrafikbuller 7 maj.pdf

Varför bullerkartlägga i Landskrona 7 majpdf.pdf


Bulerutbildning i Malmö den 23 maj 2019

Rättsfallsamling bullerutredningar 2019-05-23.pdf

Bullerutbildningsdag Varför är det viktigt att arbeta med buller Kristoffer Mattisson.pdf

RISE_bullerutbildning_Kompendium_2019-05-20_final.pd


Länsträff för livsmedelskontroll Kristianstad den 10 april 2019

1. Länsmöte livsmedelskontroll den 10 april 2019_inledning och diskussion om Tvärgruppen.pptx

2. Livsmedelsverket_Pertti Nordman2019-04-10.pdf

3. Livsmedelsverket _Christina Spens_case2019-04-10.docx

4. Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen_Christin Vildevik, Olu Lindström_2019-04-10.pdf

5. Rutin för beslut om LSA_Thomas Hägvall2019-04-10.pdf

6. Sanktionsavgift beslut klart (Malmö - v2) 2019-03-25 utan 33§_Thomas Hägvall.docx

7. 2016-08-09 KamR mål nr 5718-15 - extraordinär avgift för upphävt föreläggande ink beslut.pdf

8. aktuell uppdaterad checklista tillsyn vagnar_Helsingborg.docx

9. Dricksvattennätvtr Länsmöte_Annika Jeppsson.pdf

10. Rutin sanktionsavgift 2019-03-22 med EM synpunkter_Thomas Hägvall.doc

11. förslag beslut sanktionsavgift Malmö_Thomas Hägvall.docx


Uppstartsmöte projekt avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning den 28 februari 2019

1. START.pptx

2. PP inspektion avfallsförebyggande - 2019-02-03-04.pptx

7. Kalundborg 2019-02-28.pdf

Presentation digital årsrapport.pdf

diskussionsfrågor 28 feb 2019 avfallsförebyggande.docx

Dokumentation gruppdiskussioner uppstart den 28 februari 2019.pdf

instruktion.pdf

Checklista_digital.pdf

Vägledning.pdf

Inspirationsmaterial.pdf

MSS följebrev projekt avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning- att skicka via e-post.docx


Utbildning- och inspirationsdag om att förebygga avfall genom tillsyn och prövning 18 oktober 2018

Elin start på dagen deltagare projektgrupp.pdf

Åsa Att förebygga avfall 20181018.pdf

Helena Avfallsförebyggande - målsättningar.pdf

Andrea 18 okt 2018 avfallsförebygga Lagstiftning Del 1.pdf

Jenny Cirkulärt byggande på ESS, Skanska.pdf

Thomas presentation resursplan.pdf

Andrea18 okt 2018 avfallsförebygga Lagstiftning Del 2.pdf

Projektarbetsgruppen Avfallsförebyggande -information om tillsynsprojekt 2019.pdf

Liv Cirkulära_Accus_181018_åhörarkopia.pdf


Skånskt hälsoskyddsinternat Ystad 4 - 5 september 2018

Välkommen på Hälsoskyddsinternat 2018 program reviderat 22 aug.pdf

Läkemedelsverket presentation av oss.pdf

Läkemedelsverket Regler, tillsyn, tillsynsvägledning tatueringsfärger.pdf

Läkemedelsverket Sanktioner kosmetika och tatueringsfärger.pdf

Läkemedelsverket Tillsyn av kosmetiska produkter.pdf

Folkhälsomyndigheten Temperatur 2018_ystad.pdf

David ny Hälsoskyddsdagarna 20180905.pdf

Föreläsning Buenozdias.pdf

Arbets- och miljömedicin Syd Hälsoskyddsinternat i Ystad.pdf


Länsmöte för livsmedelskontroll 8 juni 2018

Fråga och svar om material i kontakt med livsmedel 2018-06-08.docx

Livsmedelsverket Christina Spens 2018-06-08.pdf

IDA Powerpoint miljösamverkan 8 juni 2018.pdf

IDA Exempel åtalsanmälan med kommentarer.docx

IDA ÅTALSANMÄLAN underlåten mall med kommentarer.docx

IDA ÅTALSANMÄLAN underlåten mall.docx

SLV Case Butik -utskick inför länsmöte.docx


Länsmöte för livsmedelskontroll 23 november 2017

1 Nyheter och import.pptx

Case 1-Grossist -dela ut.docx

Case 2 -dricksvattenanläggning -dela ut.docx

Case 3-restaurang-dela ut -kort.docx

Tabell -dela ut.docx

Anteckningar från diskussionerna den 23 nov 2017.pdf


Miljökvalitetsnormer för vatten - vid fysisk planering och vid miljötillsyn 8 juni 2017

Program.pdf

Presentationer

Kommunernas uppdrag enligt åtgärdsprogrammet Katrin Herlin Sjöberg VM Södra Östersjöns vattendistrikt.pdf

MKN för vatten Pär Persson Länsstyrelsen Skåne.pdf

MKN för vatten i tillsyn och prövning Margaretha Svenning.pdf

Grupparbeten

Minnesanteckningar lantbruk.pdf

Minnesanteckningar lantbruk och dagvatten.pdf

Minnesanteckningar fysisk planering och industri.pdf

Minnesanteckningar enskilda avlopp.pdf

Samhällsplanering och hälsosam miljö

- den 28 september 2016

Ny kunskap om samband mellan miljö och hälsa - Håkan Tinnerberg

Implementering av kunskap i samhällsplaneringen - Per-Olof Östergren

Helsingborgs nya livskvalitetsprogram - Sofie Karlsborn

Miljöåtgärder som skapar trygghet - Hjalmar Falck

Stadsplanering, trafik och hälsa -  Marcus Ljungqvist

Trafikbuller och upplevelser av grönområden i närmiljön - Jonas Björk

Diskussionsunderlag

 

Dagvattentillsyn - den 22 september 2016

 

​Inomhusmiljön i asylboenden - 5 april 2016

Program
Erfarenhetsbank - inomhusmiljöfrågor i teori och praktisk verksamhet
Folkhälsomyndighetens vägledning om inomhusmiljön i asylboenden
Migrationsverket - upphandling, egenkontroll och revision av asylboenden
En kommuns erfarenhet av tillsyn vid asylboenden
Frågor och svar kring tillsyn av asylboenden
Utvärdering av tillsyn av asylboenden Malmö stad

 

Länsmöte för livsmedelsinspektörer - 21 april 2016

Program och frågeställningar
Minnesanteckningar
Livsmedelsverket - information om FVO-rekommendationer
Livsmedelsverket - information och tankar kring avvikelsehantering
Livsmedelsverket - livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när)
Aktuellt från Smittskydd Skåne
Om IDA, myndighetssamverkan kring livsmedelsbrott
Framställan om effektivisering och straffväxling inom livsmedelsområdet
Erfarenhet av revision
Information från Livssamverkan och tvärgruppsmöte