Utemiljöer på förskolor och skolor

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
 
Förskole-och skolgårdar ska utformas så att barnens hälsa främjas och så att barnen skyddas från buller, luftföroreningar, markföroreningar och UV-ljus- Det finns en stark förtätningstrend i samhället, speciellt i de större städerna. När kommunerna planerar för nya förskolor och skolor kan byggnadsnämnderna i bygglovsskedet inte ställa krav på uteyta relaterat till antal barn. Det finns en risk att barngrupperna efterhand utökas och eftersom det är upp till varje kommun att ta fram riktlinjer, kan miljö-och hälsoskyddsinspektörernas ramar bli otydliga.

Miljöförvaltningarna i Skåne har 2016-2017 bedrivit ett projekt om utemiljön på förskolor och skolor. Inom projektet har arbetsgruppen genomfört en utbildningsdag och tagit fram ett informationsmaterial till verksamhetsutövare.
Kommentar:
​Läs mer på Miljösamverkan Skånes webbplats