Slamtillsyn checklista

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
8
Miljösamverkan Stockholms län har tagit fram denna checklista för spridning av slam på åkermark.

Beslut om försiktighetsmått med anledning av anmälan om spridning av avloppsslam och lagring kan fattas med stöd av 26 kap. 9 § och 2 kap. 2,3,7 §§ miljöbalken (1998:808), samt med hänvisning till Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket och Föreskrifter (1994:2) om för skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket. Endast slam av sådan kvalitet att det får användas för jordbruksändamål (enligt SFS 1998:944) får lagras under en längre tid.
Kommentar:
​Läs mer om spridning av slam på åkermark på Miljösamverkan Stockholms webbplats