Modell för kommunal kemikalieplan

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
35
Inom ramen för Miljösamverkan Skåne genomfördes under december 2016 – november 2017 projektet ”Kommunala kemikalieplaner”.

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är ett av de svåraste miljömålen att nå. Det krävs insatser inom olika områden och på olika nivåer i samhället för att vi ska närma oss målet. I många kommuner saknas ett systematiskt strategiskt arbete med kemikaliefrågor. Syftet med projektet har varit att inspirera och hjälpa de skånska kommunerna med att ta fram lokala kemikalieplaner som omfattar bland annat miljöstrategiskt arbete och miljötillsyn inom kemikalieområdet.

Projektet har tagit fram ett förslag till modell för hur en kommunal kemikalieplan kan utformas.
Kommentar: