Modell för behovsutredning

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
52
Miljösamverkan Sverige har tagit fram en modell för behovsutredning. Syftet har varit att modellen ska möjliggöra jämförelser mellan länsstyrelserna, att den ska vara enkel och innebära så få individuella bedömningar som möjligt samt vara så lika som möjligt för alla verksamhetsområden. Syftet har även varit att modellen ska svara upp mot redovisning enligt 10 kap 4§ förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Modellen består av ett beskrivande dokument och en beräkningsfil.

En översyn av modellen gjordes under 2017. Materialet finns att hämta på Miljösamverkan Sveriges webbplats, se länk till höger.
Kommentar: