Ålen - en världsvan resenär

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
32
Vår europeiska ål (Anguilla anguilla) är starkt hotad. Invandringen av ålyngel har minskat drastiskt sedan 70-talet. Samtidigt är ålen en art vi fiskar för konsumtion.

Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd med fokus på åltillsyn utifrån fiske- och artskyddsperspektivet. Här finns flödesbeskrivningar över relevant lagstiftning, checklista för artskyddstillsyn, tips för fisketillsyn med mera. Dessutom har en  informationsfolder om ål tagits fram.
Kommentar: