Säkerhetsdatablad - handledning för tillsynskampanj

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
32
Miljösamverkan Västra Götaland har tagit fram en handledning för tillsynskampanjen om säkerhetsdatablad och deras användning. Handledningen innehåller information och material för miljökontorens tillsyn inom ramen för kampanjen.
Kommentar:
Den 20 januari 2009 trädde en ny EG-förordning (nr 1272/2008) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP) i kraft. Det innebär att ändringar har gjorts i Reach-förordningen. De ändringar som rör bestämmelser om säker­hetsdatablad i artikel 31 i Reach finns i artikel 57.2 i CLP. Ändringarna gör bland annat att be­stämmelserna om säkerhetsdatablad anpassas till övergångsreglerna i CLP.