Miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet klarades i länet 2016

IVL har nu sammanfattat mätningarna och beräkningarna inom samverkansområdet för luftkvalitet i Jönköpings län. Miljökvalitetsnormerna klarades i alla länets kommuner men vissa miljömål överskreds på sina håll.

​Halterna av partiklar och kvävedioxid i Jönköping var högre 2016 jämfört med tidigare år. De högre halterna under 2016 kan delvis förklaras med torrare och kallare meteorologiska förhållanden. Miljökvalitetsnormerna klarades dock Jönköping under år 2016 enligt mätningarna. Miljömålen, som är strängare än normerna, överskreds för båda ämnena.

I samtliga kommuner i länet har modellberäkningar genomförts. Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, partiklar och bensen ser ut att klaras i hela länet. Däremot var det flera kommuner som enligt beräkningarna inte klarade miljömålet för partiklar; Eksjö, Gislaved, Jönköping, Nässjö.

Tranås och Vaggeryd. Nässjö och Jönköping klarade inte heller miljömålet för kvävedioxid.

Modellen baseras bland annat på trafikmängd, väder och hur det ser ut fysiskt på platsen.

Rapporten: Uppföljning av miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål fär luftkvalitet i Jönköpings län för kalenderår 2016 (pdf)

Graf kvävedioxidhalter 2017