Kvävenedfallet fortfarande stort i länet

Den årliga rapporten från krondroppsnätet visar att nedfallet av kväve fortfarande är högt i länet. Nedfallet av svavel är dock fortfarande mycket lågt jämfört med under 80-talet. Ingen återhämtning från försurning i markvatten kan ses på stationerna i länet.

​Den kritiska belastningen (den nivå som naturen beräknas tåla utan negativa konsekvenser) för nedfall av oorganiskt kväve till barrskog, 5 kg kväve /hektar och år, överskrids i hela södra Sverige under mätsäsongen 2015/2016. Det finns främst tre risker med ett högt kvävenedfall:

  • En förändring av markvegetationen genom att kvävegynnade arter, som till exempel gräs, ökar på bekostnad av andra arter, som till exempel blåbär.
  • En ökad brunifiering av sjöar och vattendrag på grund av att nedbrytningen och omsättningen av organiska ämnen i skogsmarken.
  • Läckage av nitrat till markvattnet. Sker främst i sydvästra delen av landet (Halland och Skåne men har skett även i vårt län vid störningar som till exempel stormfällen).

Nedfallet av kväve varierar kraftigt mellan åren, beroende på väder, och det går inte att se någon tydlig utveckling. I länet beräknas det variera från 7,5 kg till över 15 kg kväve per hektar och år, med högst nedfall i de sydvästligaste delarna av länet.

Flera stationer i södra Sverige visar återhämtning från försurning genom högre pH och alkalinitet. Samma positiva utveckling går dock inte att se vid stationerna i Jönköpings län.

Den 1 januari 2015 skärptes kraven på svavelhalter i fartygsbränsle. Hur detta har påverkat luftkvaliteten kan ses vid krondroppsnätets mätstationer. Vid de kustnära stationerna har svavelhalterna minskat med 43 %, för stationer i inlandet (däribland vår mätstation Fagerhult) har halterna minskat med 19 %.

 


Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se