Ingen säkerställd återhämtning från försurning

Mätningarna som redovisas i den årliga rapporten från krondroppsnätet visar att nedfallet av svavel i länet har minskat signifikant de senaste åren medan det inte går att se någon trend för kvävenedfallet. Ingen av länets fyra provytor visar dock någon återhämtning från försurning.

​Nedfallet av kväve varierar kraftigt mellan åren och det går inte att se någon tydlig utveckling. Det totala nedfallet till skog för de två senaste åren beräknas variera från 7,5 kg till över 15 kg kväve per hektar och år, med högst nedfall i de sydvästligaste delarna av länet. Det innebär att nedfallet ligger över den kritiska belastningen (den nivå som naturen beräknas tåla utan negativa konsekvenser). Det finns tecken på att det pågår en upplagring av kväve i skogsmarken som resulterar i ett läckage till markvattnet i samband med störningar, till exempel stormfällningar eller skogsavverkning.  

Ingen av länets fyra provytor visar ännu på någon återhämtning från försurning, baserat på pH, ANC (syraneutraliserande förmåga) och koncentration av oorganiskt aluminium. Den långsamma återhämtningen från försurningen kan till viss del bero på ökade kloridhalter i markvatten som indikerar en havssaltsepisod och därmed en "surstöt".

Mätningar inom krondroppsnätet pågår även i andra delar av Sverige och mätningar på kustnära lokaler indikerar att de skärpta kraven på svavelhalter i fartygsbränsle har gett resultat. Halterna av svavel i luft vid kustnära lokaler var 30 % lägre 2015 än tidigare år.

Under 2015 fyllde krondroppsnätet 30 år. För att uppmärksamma jubileumet har IVL tagit fram en populärvetenskaplig temarapport "Krondroppsnätet 1985-2015 – tre decenniers övervakning av luftföroreningar och dess effekter på skogsmark". Rapporten har skickats ut till alla förbundets medlemmar.

Mer om bakgrunden till krondroppsnätet och vilka parametrar som undersöks finns under sidan om mätningar.

Rapporten finns att ladda ner till höger på sidan eller under rapporter.

Mer information och rapporter för andra län finns på krondroppsnätets hemsida.  


Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se