Utvärdering av första mätperioden i samverkansområdet

Under tre år har mätningar och beräkningar inom samverkansområdet för övervakning av luftkvalitet i Jönköpings län pågått. Nu har SMHI utvärderat mätningarna och beräkningarna.

De kontinuerliga mätningarna i Jönköping under 2013 överskred den övre utvärderingströskeln (trösklarna består av gränsvärden som avgör vilken övervakningsomfattning som lagstiftningen kräver) för kvävedioxid men inget överträdande av miljökvalitetsnormerna har observerats. Däremot visar beräkningar för Jönköping av normen för just kvävedioxid överträddes 2010.

I övriga kommuner har de indikativa mätningarna inte visat sig överträda normerna eller miljömål. Beräkningarna visar dock på att nedre utvärderingströskeln för partiklar (PM10) har överträtts i flera kommuner under åren.

Eftersom de indikativa mätningarna genomförs veckovis innebär det att det inte finns tim- och dygnsmedelvärden att jämföra med miljökvalitetsnormerna för dessa tidsperioder, utan endast årsmedelvärdet kan användas. Normerna för dygns- och timmedelvärden är ofta svårare att klara än för årsmedel.  

De kommuner som inte har några överskridande av tröskelvärdena är Aneby, Habo, Mullsjö och Sävsjö.

Sammanställning över resultat inom samverkansområdet

I tabellen ovan betyder MKN miljökvalitetsnorm, ÖUT övre utvärderingströskel, NUT nedre utvärderingströskel. Tabellen finns i SMHIs rapport.

Skillnaden i föroreningshalter mellan åren kan förklaras med olika förändringar i trafikflöden men även meterologin. Meteorologiskt sett är 2012 det gynnsammaste året med de bästa ventilationsförhållandena.

Storleken av det lokala bidraget till föroreningshalterna varierar mellan luftföroreningarna. För partiklar är den regionala bakgrunden det viktigaste bidraget till halterna på gatorna i länet. Undantag är Jönköping, Nässjö och Tranås där höga trafikflöden i kombination med utseendet på gatorna har större betydelse.

För bensen syns en tydligt avtagande trend som även fortsatte under år 2014. Framförallt ligger minskande utsläpp per fordon bakom minskningen.

SMHIs rapport finns på sidan med Luftvårdsförbundets rapporter


Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se