Miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet klarades i länet 2014

IVL har nu analyserat mätningarna inom samverkansområdet för luftkvalitet i Jönköpings län. Mätningarna tyder på att miljökvalitetsnormerna klarades i länet, däremot överskreds vissa av miljömålen främst i Jönköping men även i Nässjö och Värnamo.

Under år 2014 mättes partiklar (PM10) vid Barnarpsgatan och kvävedioxid och bensen på Kungsgatan i Jönköping. Miljökvalitetsnormerna för dessa föroreningar klarades under år 2014. Miljömålen är dock strängare än normerna och dessa överskreds enligt mätningarna.

Nivåerna låg på ungefär samma nivå som år 2013, förutom för Bensen där uppmätta årsmedelvärdet var dubbelt så höga 2014 som 2013. Det beror sannolikt på att mätningarna under 2013 inte kom igång förrän i maj, efter den period på året då halterna av bensen brukar vara som högst.   

Mätningarna i Jönköping fortsätter även under 2015 och kommunens hemsida uppdateras kontinuerlig med de senaste resultaten från mätningarna: Länk till Jönköpings kommuns sida om luftkvalitet 

Under 2014 genomfördes det även passiva mätningar i alla kommuner i länet av partiklar (PM10), flyktiga organiska ämnen, kvävedioxid och svaveldioxid. Mätningarna genomfördes en vecka per månad i gaturum i varje kommun. Även dessa mätningar tyder på att miljökvalitetsnormerna klaras i länet. Men liksom de kontinuerliga mätningarna finns det problem med att klara miljömålen.  

 

Partikelhalter i länets kommuner

I Habo, Mullsjö och Vetlanda genomfördes även mätningar av mindre partiklar (PM2,5). Där klarades både miljökvalitetsnormer och miljömål.

Alla mätresultat finns sammanställda i en rapport från IVL Svenska miljöinstitutet. Den finns att ladda ner till höger på sidan. 

SMHI har även genomfört modellberäkningar i alla kommuner och resultaten har rapporterats till den nationella datavärden. Kartor som redovisar värdena finns att ladda ner från förbundets hemsida: länk  

SMHI skriver nu på en utvärderingsrapport över mätningar och beräkningar under år 2013 och 2014 i länet. Den beräknas komma i september.

Läs mer om miljömål och miljökvalitetsnormer här.


Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se