Krondroppsnätet - tillståndet i skogsmiljön 2014

Mätningarna som redovisas i den årliga rapporten från krondroppsnätet visar att nedfallet av svavel i länet har minskat signifikant de senaste åren medan det inte går att se någon trend för kvävenedfallet. Svavelhalterna i markvatten har minskat på hälften av mätstationerna men det går däremot inte att se förbättring av pH i markvattnet.
Framsida rapport krondroppsnätet 2014

Halterna av svaveldioxid och kvävedioxid i luft vid mätstationen i Fagerhult har minskat signifikant. Mätvärdena kan även användas till att utvärdera halterna av dessa föroreningar i tätorter i länet.

Nedfallet av kväve varierar kraftigt mellan åren och det går inte att se någon tydlig utveckling. Under det hydrologiska året (1 oktober 2013- 31 september 2014) beräknas nedfallet till 7,3 kg kväve per hektar och år. Det är något högre än året innan och över den kritiska belastningen (den nivå som naturen beräknas tåla utan negativa konsekvenser). Det finns tecken på att det pågår en upplagring av kväve i skogsmarken som resulterar i ett läckage till markvattnet i samband med störningar, till exempel stormfällningar eller skogsavverkning. 

Ingen av länets fyra mätstationer visar någon signifikant ändring av pH i markvatten gentemot tidigare år. Samtliga ytor hamnar i kategorin risk för försurning.  

Mer om bakgrunden till krondroppsnätet och vilka parametrar som undersöks finns under sidan om mätningar: länk

Rapporten finns att ladda ner till höger på sidan eller under publikationer. Mer information och rapporter för andra län finns på krondroppsnätets officiella hemsida, länk finns till höger på denna sida.


Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se