Ny rapport från krondroppsnätet

IVL är nu klar med den årliga rapporten från krondroppsnätet: Tillståndet i skogsmiljön i Jönköpings län. Den redovisar resultat från mätningarna och diskuterar även skogsbrukets försurande inverkan, kvävegödsling av skogsmark samt EUs luftvårdspolitik.
Krondroppsnätsrapporten 2014

Mätningarna visar att under det senaste hydrologiska året (1 oktober 2012- 30 september 2013) var lufthalterna av svaveldioxid och kvävedioxid vid mätstationen i Fagerhult de lägsta sedan mätstarten på platsen år 2000.

Minskningen av svavel har gått snabbt och en möjlig förklaring är de hårdare kraven på svavelinnehåll i fartygsbränslen som införts under senare år.  

Nedfallet av kväve i Fagerhult var under det hydrologiska året 2012/2013 det lägsta som uppmätts sedan mätningarna började 1997. Det totala kvävenedfallet beräknas till 4,3 kg per hektar vilket är under gränsen för kritisk belastning (den nivå som naturen beräknas tåla utan negativa konsekvenser). Den troliga orsaken till detta är dock att nederbörden var ovanligt låg under perioden.

På en mätstation i Kronobergs län, nära länsgränsen, låg kvävenedfallet på 7,7 kg per hektar, vilket överskred gränsen. Det finns tecken på att det pågår en upplagring av kväve i skogsmarken som resulterar i ett läckage till markvattnet i samband med störningar.  

Ingen av länets fyra mätstationer visar någon signifikant ändring av pH i markvatten gentemot tidigare år. Samtliga ytor hamnar i kategorin risk för försurning.  

Mer om bakgrunden till krondroppsnätet och vilka parametrar som undersöks finns under sidan om mätningar: länk

Rapporten finns att ladda ner till höger på sidan eller under publikationer.

Mer information och rapporter för andra län finns på krondroppsnätets hemsida: länk


Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se

 Krondroppsnätet