Samverkansområde för uppföljning av miljökvalitetsnormer och miljömål

Under början av 2013 beslutade kommunerna i länet att bilda ett samverkansområde för övervakning av luftkvalitet. Huvudman för samverkansområdet är Jönköpings läns Luftvårdsförbund.

Ett samverkansområde innebär en större samverkan mellan kommunerna i luftkvalitetsfrågor. I samverkansområdet tar man fram ett gemensamt uppföljningsprogram och samlar kompetensen på ett ställe, uppföljningen blir mer kostnadseffektiv.

Uppföljningen i samverkansområdet består av fyra delmoment:

  • Kontinuerliga mätningar av partiklar, kvävedioxid och bensen i Jönköpings kommun, årligen länk till mätningarna
  • Indikativa mätningar av kvävedioxid, partiklar, bensen, svaveldioxid och flyktiga organiska ämnen under 2014 i alla länets kommuner
  • Modellberäkningar av partiklar, kvävedioxid och bensen i alla kommuner, årligen
  • Framtagandet av rapport/ utvärdering av första mätperioden

Den första programperioden gäller 2013 till och med 2015.

Konsulter som genomför de olika delmomenten är OPSIS, IVL och SMHI.

Rapporterna läggs ut på förbundets sida för publikationer: länk

Dokument

 

Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se