Två nya rapporter om luftkvalitet i länet: Halter i stadsmiljö och påverkan på skogen

Under sommaren har två nya rapporter om luftkvaliteten i länet publicerats. Rapporterna visar att luftföroreningshalterna i tätorterna bedöms som låga till måttliga, och nedfallet av kväve till skogen överskrider den kritiska belastningen. 

Luftkvalitet i länets tätorter

Varje år genomför SWECO modellberäkningar i en tätort på kommun, på uppdrag av samverkansområdet för kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län. Alla länets kommuner deltar i samverkansområdet och Luftvårdsförbundet är samordnare.

Beräkningarna för 2019 visade att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, partiklar och bensen klarades med god marginal i samtliga kommuner. Däremot överskreds miljökvalitetsmålet för Frisk luft i vissa kommuner. Särskilt bensen var svårt att nå i flera kommuner, miljömålet överskreds i sju kommuner.

Luftföroreningshalterna inom Jönköpings län bedöms generellt som låga till måttliga och miljökvalitetsnormerna klaras med god marginal inom samtliga kommuner. Det finns dock inte någon nivå under vilken inga negativa hälsoeffekter uppkommer, i synnerhet för partiklar. Därför är det fördelaktigt att fortsätta arbetet med att minska utsläppen av luftföroreningar så man kan uppnå så låga luftföroreningshalter som möjligt där folk vistas.  

Förutom beräkningarna så genomförs det även mätningar i Jönköping. Resultatet av mätningarna läggs upp på hemsidan jonkopingsluft.

Länk till mer information om beräkningarna och rapporten.

Krondroppsnätet – Försurning och övergödning i Jönköpings län

Försurning är fortfarande ett stort miljöproblem i Jönköpings län, trots att svavelnedfallet kraftigt har minskat sedan toppen på 90-talet. Hur det sura nedfallet utvecklas i länet har under över 30 år följts inom Krondroppsnätet och IVL tar årligen fram rapporter över läget.

Mätningarna visar även att lufthalterna av svavel minskar; vid mätningarna i Fagerhult har svavelhalterna halverats sedan år 2001. Även halterna av kvävedioxid i luft har gått ned under de senaste åren, mest under vinterhalvåret.

Man kan dock inte se någon minskning av det kväve som följer med nederbörden. Även under mätåret 2018/2019 så överskreds den kritiska belastningen, vad naturen tål utan negativa effekter, vid alla länets mätstationer. Under mätåret 2018/2019 uppgick till mellan 7 och 12 kg kväve per hektar och år. Gränsen för kritisk belastning ligger på 5 kg per hektar och år. Överskrids den kritiska belastningen kan kvävet läcka ut till vatten, vilket kan leda till övergödning. Även växtligheten kan påverkas genom att de arter som gynnas av högre kvävehalter breder ut sig. Den kritiska belastningen har överskridits under många år i länet.

Skogen lyckas än så länge ta upp nästan allt kväve men vid störningar, som till exempel stormar som leder till nedblåst skog, kan betydande mängder kväve läcka ut.

Läs mer om krondroppsnätet och i rapporten från IVL


Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se