Krondroppsnätet

Atmosfäriskt nedfall av svavel och kväve är den främsta orsaken till försurning av mark och vatten. Effekterna är mycket påtagliga och sedan 1980-talet genomförs en omfattande kalkning av sjöar och vattendrag i landet.

Sedan 1989 har Luftvårdsförbundet undersökt nedfall av försurande luftföroreningar (svavel och kväve), markvattnets sammansättning och lufthalter inom ramen för krondroppsnätet. Liknande mätningar görs i stora delar av Sverige. Utvecklingen sedan 1989 kan visas med hjälp av fyra granytor, två i sydväst och två i nordost.

I mätprogrammet ingår det fyra olika moment:

  • Mätning av krondropp – trattar under träden fångar upp nederbörden när den droppar av kronan. På detta sätt fångar man upp både våt- och torrdeposition. Träden kan dock ta upp en del av kvävet, vilket innebär att mätningarna inte visar den totala halten av nedfallet kväve. 
  • Mätning på öppet fält – Provtagning av nederbörd på öppet fält. Här kommer endast våtdepositionen med i provet. Sker endast vid Fagerhult i vårt län. 
  • Markvattenkemi – mäts vid ett djup på 0,5 m.
  • Lufthalter – mäts vid en lokal i länet, Fagerhult. Kvävedioxid, svaveldioxid och ammoniak är de ämnen som mäts i luften.
Krondroppsutrustning

Undersökningarna görs oftast i Skogsstyrelsens observationsytor, vilket ger tillgång till övrig information, exempelvis kronutglesning, tillväxt och markkemiska data. Mätningarna ger oss information om hur luftutsläpp påverkar skog.

Undersökta lokaler i Jönköpings län framgår nedan.

Mätytor i länet

 

 

 Lokal  Namn Trädslag  Mätperiod  Anmärkning 
  F02A Lyckås   Gran 1989-1995  
 F03A   Hulu-Stallarp  Gran  1989-1995  
 F04A   Älmeshult  Tall  1989-1997  
 F05A  Häljarp  Tall  1989-1992  
 F07A  Trollebo  Tall  1989-1997  
 F08A    Sävsjö  Gran  1989-1996  
 F09A   Alandsryd  Gran  1989-2012  Skogen nedblåst januari 2005
 F10A   Bratteborg  Tall  1989-1995  
 F12A   Värnvik  Gran  1998-  
 F13A   Fållinge  Gran  1989-1995  Exponerat läge
 F14A    Grimhult Björk/gran   1989-1997  
 F15A   Göberga  Tall  1989-1992  
 F18A   Mellby  Gran  1998-  
 F20A   Visingsö  -  1993-  Drivs av Vätternvårdsförbundet
 F21A   Gynge  Tall  1996-2006  
 F22A    Bordsjö  Gran  1996-  
 F23A    Fagerhult  Gran  1996-  

 

På krondroppsnätets hemsida finns mer information om programmet, inklusive resultat från mätningar och modellberäkningar.

I stora drag visar resultat från länet att nedfallet av svavel har minskat kraftigt sedan mätningarna startade men markvattnet är fortfarande surt. Läs mer på sidan om resultat av mätningarna.  

Rapporter från krondroppsnätet för de senaste åren finns här. Äldre rapporter går att beställa från Luftvårdsförbundet.

Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se