Luftföroreningar

Även om luftföroreningar enbart utgör en mycket liten del av omgivningsluften påverkas människor och miljön negativt i många avseenden. Människors hälsa påverkas negativt av luftföroreningar genom ökad sjuklighet (luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, cancersjukdomar). De leder exempelvis till skador på växter, försurning och övergödning.

De påskyndar även nedbrytningen av metaller, kalksten, gummi och plaster, samt skadar eller smutsar ner kulturhistoriskt värdefulla byggnader, statyer och fornlämningar. Det finns alltså många anledningar till att göra insatser för att minska utsläppen!

De luftföroreningar som är skadligast är inandningsbara partiklar, ozon och vissa organiska kolväten. De lokala utsläppen kommer framför allt från vägtrafiken och från enskild uppvärmning med ved. Arbetsmaskiner som gräsklippare, motorsågar och grävmaskiner bidrar också med stora mängder.  

Vissa luftföroreningar kan transporteras långa vägar med vinden. Därför pågår ett omfattande arbete inom EU för att begränsa långväga lufttransport och utsläpp av ämnen som bildar marknära ozon. Det finns också internationella överenskommelser om att minska den långväga lufttransporten. Till exempel har FN-konventionen om långväga lufttransporter ratificerats av cirka 50 parter.

För att säkerställa att halterna av olika luftföroreningar blir skadligt höga har man infört miljökvalitetsnormer för luft. Dessa är lagligt bindande och om de överskrids måste åtgärder genomföras för att sänka halterna.

Det finns även ett miljömål för Frisk luft som är ännu tuffare än miljökvalitetsnormerna.    

Man kan sammanfatta förhållandet mellan miljökvalitetsnormer och miljömål som att miljökvalitetsnormer innebar ett godtagbart miljötillstånd, miljömålet innebär en bra miljötillstånd.    

Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se