Om förbundet

Jönköpings läns luftvårdsförbund är en ideell förening som bildades 1988. Föreningen ansvarar för regelbundna mätningar av nedfall och effekter av försurande luftföroreningar i länet.

Mätningarna ingår i det så kallade Krondroppsnätet och när det startade 1989 ingick 11 lokaler, fördelade över länet. Idag har antalet reducerats till fyra och mätningarna kompleteras med beräkningar. Med hjälp av detta arbete har vi kunnat kvantifiera den stora regionala variationen i länet samt utveckling i tiden.

Mätningarna har i första hand koncentrerats till försurande och gödande luftföroreningar som svavel och kväve. På en av lokalerna mäts luftens innehåll av marknära ozon, svaveldioxid, kvävedioxid och ammoniak. Tillsammans utgör dessa luftföroreningar ett hot mot människor, djur och växter och därmed ett hot mot den biologiska mångfalden.

Det är angeläget att Luftvårdsförbundets verksamhet kan fortsätta att utvecklas. Liknande verksamhet pågår i övriga Sverige. Tillsammans har dessa länsvisa undersökningar samordnats och blivit ett viktigt komplement till lokal och nationell miljöövervakning.  

Sedan 2013 är Luftvårdsförbundet huvudman för samverkansområdet för kontroll av luftkvaliteten i Jönköpings län. Samverkan sker mellan alla kommuner i länet och Luftvårdsförbundet är den sammanhållande kraften. Kontrollen går till genom dels mätningar och modellberäkningar.  

Förbundet anordnar även med jämna mellanrum Länsluftsdagar, seminarier som fokuserar på luftvårdsfrågor.

Syftet är att öka kunskapen och samarbetet mellan olika aktörer i luftvårdsfrågor.  

Medlemsvärvning sker kontinuerligt och nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.

Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se