Vilka är Luftvårdsförbundets uppgifter?

Enligt Luftvårdsförbundets stadgar är uppgifterna

  • att klarlägga luftföroreningarnas spridning och påverkan på luft, mark och vatten i Jönköpings län,
  • att medverka vid luftundersökningar och redovisa undersökningsresultaten på sådant sätt att de kan vara till nytta för planeringsarbetet inom regionen,
  • att verka för att åtgärder vidtas mot luftföroreningar,
  • att verka för samordning av luftvårdsinsatserna i södra Sverige,
  • att fungera som forum i luftvårdsfrågor samt,
  • att informera förbundets medlemmar och andra intressenter om verksamheten

Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se