Stadgar för Jönköpings läns luftvårdsförbund

Stadgarna beslutade 1987-12-17, 1988-08-31, 1996-04-19 Senast reviderade 2012-04-20.

Stadgarna i pdf

§ 1 Förbundets ändamål

Förbundet är en ideell förening som inom sitt verksamhetsområde har till uppgift  

att  klarlägga luftföroreningarnas spridning och påverkan på luft, mark och vatten i Jönköpings län,  

att  meddverka vid luftundersökningar och redovisa undersökningsresultaten på sådant sätt att de kan vara till nytta för planeringsarbetet inom regionen,  

att  verka för att åtgärder vidtas mot luftföroreningar,  

att  verka för samordning av luftvårdsinsatserna i södra Sverige,  

att  fungera som forum i luftvårdsfrågor samt,  

att  informera förbundets medlemmar och andra intressenter om verksamheten.  

§ 2 Styrelsens sammansättning

Förbundets verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande samt minst sju ledamöter jämte lika många personliga ersättare. Ledamöter ska representera näringsliv, kommuner, övriga medlemmar samt Länsstyrelsen. Styrelsen utser vice ordförande samt, inom eller utom sig, sekreterare samt kassör på ett konstituerande möte direkt efter årsmöte.  

§ 3 Medlemsskap

Medlemskap avser kalenderår. Styrelsen beslutar om inträde av nya medlemmar. Medlem äger att hos styrelsen anmäla utträde ur förbundet. Utträde gäller från påföljande verksamhetsår. Den som inte fullgör sina skyldigheter mot förbundet kan uteslutas av styrelsen. Den medlem som ej betalt medlemsavgift trots påminnelse anses ha utträtt ur förbundet.  

§ 4 Rösträtt

Varje medlem i förbundet äger en röst.  

§ 5 Mandattid

Mandattid för val av ordförande är ett år, samt för ledamöter och dess ersättare 2 år. Hälften av ordinarie ledamöterna och dess ersättare väljs årligen.  

§ 6 Sekretariat och säte

Styrelsen utser sekretariat och förbundets säte på konstituerande möte.    

§ 7 Beslutsförighet

Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika rösttal äger ordföranden utslagsröst.  

§ 8 Firmatecknare

Förbundets firma tecknas av styrelsen, eller av den eller dem som styrelsen utser.  

§ 9 Årsmöte

Förbundets årsmöte hålls varje år före april månads utgång. Extra möte med förbundet hålls då styrelsen så beslutar eller minst en tredjedel av förbundets medlemmar så påfodrar. Medlemmar kallas till årsmöte skriftligen med brev minst 30 dagar före årsmötet och minst 15 dagar före extra förbundsmöte. I kallelsen upptas de ärenden som ska förekomma på mötet. Motioner och övriga ärenden till årsmötet ska vara förbundet tillhanda före januari månads utgång.  

§ 10 Årsmötesärenden

Vid årsmötet ska följande förekomma:

1.            Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet. 

2.            Val av två justeringspersoner.  

3.            Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst.

4.            Fastställande av röstlängd  

5.            Föredragning av verksamhetsberättelse.  

6.            Föredragning av årsbokslut och revisionsberättelse samt fastställande av resultat och balansräkning.  

7.            Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det sistförflutna räkenskapsåret.  

8.            Beslut av antal ledamöter i styrelsen.  

9.            Val av ordförande för förbundet t o m nästa årsmöte.  

10.          Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare.   11.          Val av två revisorer jämte ersättare för nästkommande verksamhetsår.  

12.          Val av valberedning om minst två personer, varav en sammankallande.  

13.          Fastställande av arbetsprogram, budget och arvoden för nästkommande verksamhetsår.  

14.          Fastställande av medlemsavgift och fördelningsplan.  

15.          Motioner och övriga anmälda ärenden.  

16.          Övriga frågor    

§ 11 Ändring av stadgar

Stadgeändring ska godkännas av två på varandra följande förbundsmöten av vilka minst ett ska vara årsmöte.  

§ 12 Förbundets upplösning

Beslut om förbundets upplösning ska fattas av två på varandra följande förbundsmöten av vilka minst ett ska vara årsmöte.  

§ 13 Fördelning av innestående medel

Vid förbundets upplösning ska innestående medel fördelas enligt gällande fördelningsplan.