Samverkansområde för uppföljning av miljökvalitetsnormer och miljömål

Under början av 2013 beslutade kommunerna i länet att bilda ett samverkansområde för övervakning av luftkvalitet. Huvudman för samverkansområdet är Jönköpings läns Luftvårdsförbund.

Ett samverkansområde innebär en större samverkan mellan kommunerna i luftkvalitetsfrågor. I samverkansområdet tar man fram ett gemensamt uppföljningsprogram och samlar kompetensen på ett ställe, uppföljningen blir mer kostnadseffektiv.  

 

Uppföljningen i samverkansområdet består av fem delmoment:

  • Kontinuerliga mätningar av partiklar, kvävedioxid och bensen i Jönköpings kommun, årligen
  • Indikativa mätningar av kvävedioxid, partiklar, bensen, svaveldioxid och flyktiga organiska ämnen under 2014 i alla länets kommuner
  • Modellberäkningar av partiklar, kvävedioxid och bensen i alla kommuner, årligen
  • Sammanställning av beräkningarna och mätningarna, årligen  Framtagandet av rapport/ utvärdering av första mätperioden  

 

Den första mätperioden gäller 2013 till och med 2015.

Konsulter som genomför de olika delmomenten är OPSIS, IVL och SMHI.

 

Dokument