Rapport med resultat om småbiotoper, gräsmarker och myrar

I rapporten presenterar vi resultat från den regionala miljöövervakningen i södra Sverige av småbiotoper, gräsmarker och myrar.

Regional miljöövervakning i landskapsrutor (Remiil), karterar och följer upp småbiotoper, gräsmarker och våtmarker inom tre så kallade gemensamma delprogram:

  • Småbiotoper i åkerlandskapet
  • Gräsmarkernas gröna infrastruktur
  • Vegetation och ingrepp i våtmarker

I den här rapporten presenterar vi ett urval av resultat från det första inventeringsvarvet 2009-2014. Totalt har nio län i Södra Sverige ingått i det område som inventerats. Huvuddelen av resultaten baseras på data insamlade i fält. Underlaget för att styra fältinventeringen har varit polygonskikt framtagna genom flygbildstolkning. Inventeringarna gör vi inom samma landskapsrutor som används av bland annat NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige), Jordbruksverkets uppföljning av ängs- och betesmarker samt Svensk fågeltaxering.

Deltagande län för småbiotoper, gräsmarker och myrar.
Kartor: © Lantmäteriet Geodatasamverkan – GSD Översiktskartan

Småbiotoper

För småbiotoper presenteras bland annat resultat om mängd, längd, olika skötselaspekter samt förekomst av blommande/bärande träd och buskar och skyddsvärda träd. Inventeringen av småbiotoper har visat sig ge bra underlag för att göra skattningar och fortsätter i stort sett med oförändrad metodik under 2015-2020 då även fyra län tillkommit.

Gräsmarker och våtmarker

För gräsmarker presenteras mängd av olika gräsmarkstyper, hävd och skötseleffekter samt artsammansättning. För myrar presenteras areal myr och areal skyddsvärda naturtyper, vegetation samt i viss mån ingrepp och störningspåverkan. För att få bättre skattningar för både gräsmarker och våtmarker hade det varit önskvärt med fler fältprovytor, något som vi lagt till i dessa delprogram från 2015. Utvärderingen av data från övervakningen av våtmarker visar också på behovet av en mer detaljerad flygbildstolkning av vegetation och fysiska ingrepp, vilket vi också infört från 2015. Från 2015  utökades gräsmarksövervakningen med 12 län och vi följer fler gräsmarkstyper än tidigare.

 

Resultat för småbiotoper, gräsmarker och myrar i regional miljöövervakning 2009-2014 (Pdf) öppnas i nytt fönster Originalstorlek 

Resultat för småbiotoper, gräsmarker och myrar i regional miljöövervakning 2009-2014 (Pdf) öppnas i nytt fönster Minskad storlek