Ny rapport om gräsmarksövervakningen i LillNILS

Nu finns en utvärdering av den regionala miljöövervakning av gräsmarker som genomförts mellan 2009 och 2013 samt ett förslag på hur vi än mer ska kunna utföra övervakningen med ett landskapsperspektiv och följa ”gräsmarkernas gröna infrastruktur”.

I den här rapporten presenteras en utvärdering av den regionala miljöövervakning av gräsmarker som har genomförts i sex län mellan 2009 och 2013. I rapporten föreslår vi också en metodik för övervakning av gräsmarkernas gröna infrastruktur som, förutom betesmarker och ängar, även innefattar gräsmarkstyper som till exempel vägslänter, åkerkanter, ledningsgator, gårdsmiljöer, strandängar och gräsklädda hyggen.

Syftet med den nya metodiken är att än mer utföra övervakningen med ett landskapsperspektiv. Från och med 2015, då den nya programperioden för regional miljöövervakning börjar, kommer det nya programmet för övervakning av gräsmarkernas gröna infrastruktur att tas i drift av flertalet länsstyrelser. Vi har också stora förhoppningar om att samarbetet med nationella myndigheter kan öka.

Länsstyrelsen i Örebro län har ansvarat för projektet som genomförts i samarbete mellan länsstyrelser, nationella myndigheter och forskare från SLU. Arbetet har kunnat utföras tack vare Naturvårdsverkets utvärderings-/utvecklingsmedel för regional miljöövervakning samt utvecklingsmedel från SLU:s fortlöpande miljöanalys.

 Miljöövervakning av gräsmarkernas gröna infrastruktur - ett utvecklingsprojekt inom regional miljöövervakning