Samverkansmöte inom Remiil

Välkommen till ett möte om regional och nationell miljöövervakning av gräsmarker, småbiotoper och våtmarker. Vi ses i Örebro den 4–5 december, lunch-till-lunch.