Nya program 2015-2020

De nya programmen för miljöövervakning av gräsmarker, småbiotoper och våtmarker börjar ta form.
Ko

Vi länsstyrelser som redan medverkar i övervakningen välkomnar fler att delta. Ju fler vi blir desto kostnadseffektivare blir övervakningen och möjligheterna till intressanta och geografiskt relevanta analyser av insamlade data ökar.

Jämfört med den första perioden som löper från 2009-2014 planerar vi kompletteringar av metodiken för övervakning av gräsmarker och våtmarker. Metodiken för övervakning av småbiotoper kommer inte att ändras. Utgångspunkten för budgeten är att den bör ligga på samma nivå som idag. Inom gräsmarksövervakningen öppnar vi dock för medverkan på olika ambitionsnivå och budget. För myrar planerar vi att omväxla mellan flygbildsinventering och fältinventering varannan femårsperiod, för att möjliggöra fler olika typer av resultat och jämförelser inom befintlig budget. Vi kommer att övervaka samtliga våtmarkstyper – inte bara myrar som i tidigare period – och vi kommer att omväxla mellan flygbildsinventering och fältinventering varannan femårsperiod. Det möjliggör fler olika typer av resultat och jämförelser inom befintlig budget.

Här presenteras förslag till gemensamma delprogram för perioden 2015-2020.

 


Kontakta oss

Helena Rygne
Länsstyrelsen i Örebro län
Tfn: 010-224 87 64
 
Anders Glimskär
Sveriges lantbruksuniversitet
Tfn: 018 - 672 220