LillNILS samlades på ett soligt Visingsö

Den 7-8 maj anordnade Länsstyrelsen i Örebro län och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) en två dagars konferens på Visingsö om regional landskapsövervakning via NILS - även kallad ”LillNILS”. Dagarna innehöll presentationer och diskussioner om regional miljöövervakning av jordbrukslandskapet och våtmarker. Deltagarna bjöds även på en exkursion i en NILS-ruta, där färdmedlet mellan besöksplatserna var häst och vagn. Totalt 19 personer deltog med representanter från länsstyrelser, SLU, Naturvårdsverket och Jordbruksverket.
En grupp människor

Efter att deltagarna anlänt med färjan till Visingsö gav Anders Glimskär, SLU, en övergripande beskrivning av övervakningen av småbiotoper, gräsmarker och myrar. Han beskrev metoderna för fältinventering och flygbildstolkning och berättade om LillNILS datahantering. Åke Berg, från Centrum för Biologisk Mångfald, SLU, fortsatte genom att föreläsa om LillNILS som stöd i utväderingen av landsbygdsprogrammet. Helena Rygne, Länsstyrelsen i Örebro län, berättade tillsammans med Anders om ett pågående projekt för att ta fram en miljömålsindikator för småbiotoper. Nicklas Jansson, Länsstyrelsen i Östergötland informerade om ett utvecklingsprojekt för att vidga övervakningen av gräsmarker till alla gräsbärande miljöer i landskapet. Urban Gunnarsson från Länsstyrelsen i Dalarna berättade om norrlandslänens projekt för att eventuellt starta gräsmarksövervakning i norra Sverige.

Johan Svensson, programchef för NILS på SLU, informerade om hur kostnader mellan NILS basprogram och tilläggsprogram, som till exempel LillNILS, ska fördelas och att detta behöver diskuteras framöver. Framförallt behöver diskussionerna föras med Naturvårdsverket som är SLU:s uppdragsgivare för NILS.

Häst och vagn
Foto: Anneli Larsson

På tisdag morgon samlades deltagarna för exkursion i en NILS – ruta. Det blev ett antal stopp med häst och vagn och många intressanta samtal kring regional landskapsövervakning.  På eftermiddagen presenterade Anneli Larsson, Länsstyrelsen i Örebro, den projektwebb som tagits fram för LillNILS. Webbplatsen är under uppbyggnad och deltagarna hade möjlighet att komma med synpunkter.   

De två dagarna avslutades med en diskussion kring LillNILS:s fortsatta arbete. Det finns många tankar och idéer kring det fortsatta arbetet, samtidigt som det finns en hel del frågor att ta ställning till. Samtalen och diskussionerna från dagarna på Visingsö kommer nu att vävas in det fortsatta arbetet med LillNILS.