Vandringsvägar för fisk – skiljelinjer och samsyn

Löpnummer:
 
Diarienummer:
537-5526-18
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
52
Länsstyrelserna arbetar för att nå riksdagens miljömål om levande sjöar och vattendrag samt för att följa miljökvalitetsnormer för vatten. För att nå både miljömål och normer behöver arbetet med att åtgärda vandringshinder för fisk intensifieras. De kommande åren kommer många vandringshinder att åtgärdas runt om i Norra Östersjöns vattendistrikt. Denna rapport tar ett samlat grepp kring hur länsstyrelserna i distriktet arbetar med frågan om fria vandringsvägar.

Rapporten redogör för en intervjustudie genomförd under höst och vinter 2017/2018 som en del i  LIFE IP Rich Waters. Den sammanfattar hur myndighetspersoner, verksamhetsutövare och andra berörda ser på situationen. Förhoppningsvis kommer erfarenheterna och slutsatserna från studien att stärka det fortsatta arbetet och leda till ökad samverkan.
Kommentar: