Rapport: Metaller och organiska föroreningar i sediment från Mälaren

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
225
Konsultrapport om provtagning och utvärdering av föroreningshalter i sediment i Mälaren, som en del i projektet LIFE IP Rich Waters, action C18 om miljögifter. Fältprovtagningen utfördes under hösten 2017. Huvudsyftet med denna undersökning är att samla in resultat som kan ge nytt underlag för en uppdaterad statusklassificering med avseende på miljögifter.
Kommentar: