Intervjustudie om åtgärder vid dammar

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
32
Rapporten baserar sig på intervjuer med personer, som antingen äger eller bor i närheten av en damm där vattenvårdsåtgärder planeras eller redan har genomförts. Studien har undersökt hur dammägare och närboende ser på värdet av miljön kring dammen och platsens historia, inställningen till själva åtgärderna, myndighetens bemötande och möjligheten till delaktighet i utformning av åtgärderna.  

Rapporten är framtagen av Länsstyrelsen i Örebro län, inom LIFE IP Rich Waters temaområde Fria Vandringsvägar (C15)    
Kommentar: